ULFO – Welcome to bilisummaa http://www.bilisummaa.com Oromia shall be free Tue, 09 Aug 2016 17:35:49 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.1 Gaaga’ama Hanqinni Tokkummaa Jaarmiyoota Siyaasaa Oromoo Qabsoo Bilisummaa Oromoo (QBO) irratti Qabu http://www.bilisummaa.com/gaagaama-hanqinni-tokkummaa-jaarmiyoota-siyaasaa-oromoo/ http://www.bilisummaa.com/gaagaama-hanqinni-tokkummaa-jaarmiyoota-siyaasaa-oromoo/#respond Tue, 09 Aug 2016 17:35:49 +0000 http://www.bilisummaa.com/?p=12208     Ibsa THBO-ULFO: Hagaya, 2016 Baroota 15 dura, qabsoo bilisummaa Oromoo qindoomina dabrees hanniisaa itti horuudhaf, humna qabsaawotaa mooraa takkatti walitti fiduun gaafii yeroo belbeltuu akka ture waan yaadatamu. Akkuma beekkamuu malu, hireen qabsoo saba Oromoo dhuma bara 1992 keessaa mudate, hanga bara 2000 keessa Tokkummaan Humnoota Bilisummaa Oromiyaa (THBO) bu’uraawetti, faffaca’iinsa jaarmiyoota kan …

The post Gaaga’ama Hanqinni Tokkummaa Jaarmiyoota Siyaasaa Oromoo Qabsoo Bilisummaa Oromoo (QBO) irratti Qabu appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
 

 

Ibsa THBO-ULFO: Hagaya, 2016

Baroota 15 dura, qabsoo bilisummaa Oromoo qindoomina dabrees hanniisaa itti horuudhaf, humna qabsaawotaa mooraa takkatti walitti fiduun gaafii yeroo belbeltuu akka ture waan yaadatamu. Akkuma beekkamuu malu, hireen qabsoo saba Oromoo dhuma bara 1992 keessaa mudate, hanga bara 2000 keessa Tokkummaan Humnoota Bilisummaa Oromiyaa (THBO) bu’uraawetti, faffaca’iinsa jaarmiyoota kan haalan yaachisaa ti ture. Faca’iinsa uummameef furmaata ma’ii soquun hawwii fii iyyaannaa saba Oromoo maraa ture. Itti dabalees, jaarmiyooleen siyaasaa Oromootis dhiibbaa sabichaatin rakkoo faca’iinsa moraa QBO kessatti dhalateef  hiikkaa aggaamuf yeroo itti dirqaman ture. Haala kanattu, dirree marii jaarmiyoota siyaasaa jidduutti yeroo duraatif bane. Itti ba’iinsi marii kanaatis, tokkummaa jaarmiyoota Oromoo kaayyoo bilisummaa Oromoo fii walabummaa Oromiyaatif qabsaawan mara agoobaro takka jalatti walitti fiduudhan, dhawata keessaa, tokkummaan isaani akka mirkanaawu haala mijeessuu kan jedhu ture. QBO rakkoolee jaarmiyoota fii akkasumas qabsaawota jidduu turaniin gaadi’amee gulantaa ol’aana fii abdachiisa irraa ga’u hanqachuun isaa hubatamuudhan, dhibdeelee qabsicha korkodan irraa aanudhaan, jaarmiyaa cimaa fii waaltawaa tokko kan qabsaawonni marti keessatti hammatamani qooda ga’a itti gummaachuu danda’an, akkasumas hooggana bilchinaa fii qaroominaan qabsicha kayyoo isaatin mamii tokkoon maleetti ga’uudhaf murate sosso’u fii sossoosu tokko horachuudhaf THBO Fulbaana 2000 keessa uummame.

Akeeka eebbifamaa kana bakkaan ga’uudhaf, THBO baroota muraasa ta’aniif akka jaarmiyaa agoobaraatti carraaqii gochaa ture. Haa ta’u malee, rakkoolee danuu irraa kan ka’e, akka hawwametti milkaawuu hindandeenye. Rakkoolewan turan warra seena qabsoo Oromoo hegere barreessaniif diifnee, waan ijaaraa (positive) ta’an irratti hoo fuulleffane, dhalachuun THBO hooxiqaate bobbaa walballeesu fii maqaa walxureessuu jaarmiyoota siyaasaa Oromoo jidduu ture haalan hir’isuun isaa waan haalamuu miti. Kana irraa kana hafe, direen waliin hojjatan bal’achuurra dhiphachaa, akka akeekametti moraa Oromoo keessatti tumsa waliif gochuu takkaahu tokkoomu irratti fuulleffachuun hanqatee, dhaabbolee alagaa kan tarsimoon isaanii faallaa qabsoo bilisummaa Oromoo ta’an waliin, jaarmiyaan miseensa THBO ta’e tokko, ABOn, murna Alliance for Freedom and Democracy (AFD) jedhamee beekkamaaa ture keessatti tumsaaf bara 2006 keessa waliigaltee gochuun isaa, baroota dheeradhaaf tokkummaa jaarmiyoota Oromoo jidduutti uumudhaaf tattaaffi godhamaa ture gaaffii keessa akka galu taasifame.

Haa ta’u malee, jaarmiyooleen miseensa THBO ta’an gariin kan tokkummaan humnoota Oromoo QBOtif murteessadha jedhanii akeeka tokkummaa irratti cichan, hojii isaan tokkomsu irratti fuulleffatan; dhawataanis tokkumma isaanii Bitooteessa bara 2010 mirkaneeffatan. THBO jaarmiyaa agoobara ta’uun isaa hafee kara jaarmiyaa tokko kan hooggana tokkoon masakamutti akka muuxatu taasifame. Erga gaafa THBO akka jaarmiyaa siyaasaa Oromoo tokkoo ti of labsee kaasee hanga har’aatti, humnoota Oromoo gola jaarmiyaa ada adaa keessatti faca’anii jiran akka mooraa tokkotti, humna jaarmiyaa cimaa tokkotti, hoggana tokko jalatti of gurmeessanii qindoominan QBO tinnisan waamicha walirraahincinne gochaa ture. Waamicha qofaa osoo hintaane, jaarmiyoota maqaa Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) dhahatan maraan yeroo adda addaatti gareelamaan (bilateral) haa ta’u akka gareetuutatti (multilateral) bu’ura humnoota Oromoo tokkoomsu irratti ijibbaata onnee irraa madde, yeroo dheeradhaf osoo hinnuffin, dhimma jaarmiyaa ofii kan dhuunffa caalaa, dhimma waloo kan humnoota Oromoo tokkoomsu irratti fuulleffachuudhan tattaaffi hagana hinjedhamne hanga walakkeessa bara 2015 ti godhaa ture. Garuu, ijibbaanni THBO bu’ura tokkummaa tarkaanfachiisu irratti godhee firii tokkoollee argamsiisu waan hanqateef, xiyyeeffannaa isaa guutu karaa hojii jaarmiyaa ofiitti akka fuulleffatuuf dirqamee jira.

Har’a, QBO yeroo kamuu caala irree tokkumma akka barbaadduu ifaa dha. Kana ta’e odoo jiruu, har’alee erga calqaba THBO bara 2000 keessa bu’uraawe kaasee, wogaa 16 booda, jaarmiyooni siyaasaa Oromoo tokkummaa dhugaa uummanni keenya irraa hawwu sana milkiidhan xumurachuudhaf hindhangi’amne. Keessattuu, yeroo kamuu caalatti haccuuccan mootummaa gabrooffataa Wayyaanee daran uummata Oromoo irratti si’ana cimee odoo jiruu, yeroo sabni Oromoo akka sabaatti lafa irraa akka baduuf diinni xiyyeeffatee bobbaa gochaa jiruu, yeroo badii irraa of oolchuf uummanni Oromoo dhaloota haarawaan durfamee diina irratti tokko ta’ee falmii seena qabeessa galmeessaa jiruu, jaarmiyooni siyaasaa Oromoo garuu irree isaanii tokkoomsanii balaa saba Oromoo irratti agaamameef gaachana ta’u hanqachuun isaani haalan saba keenya gaddisiisun isaa waan hinhaalamne. Ammas akkuma duriitti, goluma ofii keessatti waan danda’an gochuudhumaaf batattisuudhan alatti, of gurmeessanii irree tokkummaatin QBO qindoominan gaggeessudhaaf akkasumas guutu sabaa qabsoo irratti hirmaachisudhan dhibdee hundeedha kan saba keenya baraatamaan gidirsu, harqoota gabrummaa Habashoota, hundeedhan buqisuudhan uummata Oromoo badii irraa baraarudhaf qophaawoo mitti; of qopheesufis hamileedhan itti hinjiran.

Haalli kuni qabsaawota dhugaa dabrees uummata keenyaa yaaddessuu qaba; yaaddoo qofaa odoo hintaane, har’aboru odoo hinjjenne rakkoo QBO sakaale, xurree itti falamuu dand’u walitti birmatanii soqachuun gaaffii yeroo ti. Kana ta’uu baannan, badii saba keenya irratti dhaqabuu maluuf, ittigaafatamni duraa ceekuu humnoota siyaasa Oromoo irratti kufa jenna. Ittigaafata akkanaa irraa of baasuf, jaarmiyooni Oromoo yeroon hir’ina qaban itti furatan oddo hinbubbulin amma ta’uu qaba.

Tokkoffaa, akkuma gubbanatti tuqametti, humnooni akeekan walfakkaatan gurmuu tokko ta’anii soosso’uudhaf bu’ura tokkummaa yeroo mara ka’u xumura itti gochuu fii tokkummaa hojiidhan mirkaneessuu qabu. Fafakkeessu dhaabu qabu; kana jechaan, tokkummaa uummane jedhanii sabatti of labsanii, hojiidhan garuu labsichi qalbiidhuma ummataa yeroodhaf ittiin booj’uudhaf qofa gochi godhamu dhaabbachuu qaba. Haqaan, fedhii guutudhan, qaamaqalbiidhan rakkoo(lee) qabsaawota akkasumas jaarmiyoota siyaasaa akka hintokkoomne danqe(an) akka yayyaba guutu sabichaa (pressing national agenda) godhatanii furmaata akeekuf hatattaman walitti birmachuun duree argachuu qaba jenna.

Kan lammataa, humnooni tokkooman jaarmiyaa cimaa fii muuxataa ta’e, kan qabsaawota maraaf hiree ga’a akka QBOtif gumaachaniif kennataa ta’e, kan yeroo irra yeroo ti of haaromsu, jaarmiyaa adda hundaanu diina dura dhaabatu dabrees injiffanno injifannoorratti galmeessu, jaarmiyaa ummata Oromootif gaachana ta’e, kan roorroo itti agaamamu hunda bakka fi yeroo mara irraa qolachuu danda’u tokko jaarrachuun milkaawu akeeka QBOtif murteessa ta’uun hubatamee carraaqii irratti gochu. Jaarmiyaa haala kanaan utubame keessaa, hoogana qaroo qabsoo Oromoo xaxama amma keessa jiru keessa baasu, gutu sabichaa hiriirfatu, manyee diinaa Oromiyaa keessa baleessudhan gabrumaan dhaloota irraa dhalootatti dabraa dhufe xumura itti godhu tokko biqilchuu fi guddiffachu.

Kan sadaffaa, diinni motummaa Wayyaanetin durfamu saba Oromoo guutu irratti waraana labsee, xiqaa-gudda, dhiira-dubartii, jaarsaa-jaarti odoo hinjedhin yeroo kamuu caala Oromoo ajjeesaa, hidhaa, dhabamsiisaa, lafa irra buqisaa, biyaa irra baasaa yammuu jiru kana, saba Oromoo badii irraa baraaruf humnaittisaa abdachiisaa ta’e horachuun jaarmiyaa bilisa baaftu ofin jedhan irra kan dursaadhan eegamu. Kanaaf, humnooni bilisummaa Oromoo tokkummaa isaanii mirkaneeffatanii jaarmiyaa waalta’a tokko horachuu qofaa odoo hintaane, Waraana Bilisummaa Saba Oromoo (WBSO) abdii fi gaachana saba Oromotif ta’u danda’u tokko dabreetis galii QBOtif akka wabii ta’u ti jaaru.

Hoo jaarmiyoon siyaasa Oromoo bu’uraalewan armaa olitti tarreeffaman irraatti murannoodhan bobba’anii hojiitti hattattamaan hinsharafne, QBO maraamartoo baroota dheeradhaaf keessa jiru kessa ba’uun isaa mamiidha ta’a. Haala amma itti jiraniin itti fufnaan, gaag’amni qabsoo Oromoo dabreetis saba Oromo irra ga’uu malu tilmaamun rakkisaa hinta’u. Kanaaf, saba Oromoo kiyyoo badii irraa hambisuun, qabsoo isaa gatantara kessaa baasanii humneessun hojii boru odoo hintaane kan ammaa ta’u qaba jenna.

Yeroo dheeradhaaf, yoomuma jaarmiyooni siyaasaa Oromoo tokkoomanii, qabsoo bilisumma saba isaanii gulantaa xumuraa irraan ga’anii, sirna gabroomfataa Habashoota hundeedhan buqqisanii, sirna Gadaa Oromoo deebisanii jaaranii, akka Oromiyaan nagaa fii badhaadhinan bultu haala murteessaa mijeessu, gaaffii jedhu sabni Oromoo walgaaffachaa har’a ga’ee jira. Gaaffin kuni deebii malee gaaffiidhumaan hafee jira. Waan kana ta’eefis, uummanni Oromoo jaarmiyoolii maqaa sabichaattin warraaqan irratti abdii guutu dhabuun isaa waan walnamagaafachiisu miti.

Ammaan boodatti, jaarmyooni bilisummaa saba Oromoo fii walabummaa Oromiyaatif qabsoofna jechaa jiran, kaayyoo kana tarkaanfachiisu irratti tokkoomanii, hojii qabatamaa fii abdachiisa hatattamaan agarsiisuf qophii ta’uu baannan, uummanni Oromoo jaarmiyolee kana irratti qofaa abdii gutu godhatee ta’uun isaa dhaabbachuu qaba jenna. Filmaata biraa akka qabaatuf irratti of qopheessuu qaba. Akka abbaa QBOtitti, haala fii fala diina isaa gabroomfataa ittiin injifatu dabrees milkiidhan qabsoo isaa galmaan ga’atu irratti yaadun garmalee barbaachisaadha ta’a. Yaada qofaas odoo hintaane, of ijaarudhan humna QBO ariitidhaan milkeessu horuudhaf qophaawun filmaata yeroon gaafachaa jiru jenna.

Keessattu dhalooni haaran, qeerron, humna addaa tokko kan QBOtif hawwamuu fii filmaata ta’u bu’urreesuf of qopheessutu irraa eeggama. Warraaqsi si’ana gochaa jiran heeddu seena qabeessa. Wareegama qaalii lubbuu gaafatu baasudhaan, tokkummaa saba keenyaa firaaf akkasumas ambaaf mirkaneessanii jiru. QBO, gulantaa addaa, kan sadarkaa addunyaan qabsoo saba Oromoo itti beekun ga’anii jiru. Amma kan isaanitti hafu fii caalatti irraa eeggamu, QBO humneessudha.

Qabsicha humneessudhaaf, xurren isaan qaban lamatu. Takkaahuu, danda’amnaan, jaarmiyoota siyaasaa amma jiran keessa galuudhaan jijjiirraa hundeedha jaarmiyoota keessatti fidu. Jijjiiran dhufuu qabus, kan jaarmiyooni kuni tokkummaan akka sosso’aniif hurrii amma ija isaanii irra jiru saaqu; kan mooraa tokkummaadhan warraaqamu keessatti, guutun qaamota sabichaatis QBO keessatti hirmaannaa ga’aa qabaatanii, qabsichaaf gumaata ol’aanaa itti kennan ta’uu qaba. Kun hindanda’amu taanan, QBO filmaata jaarmiyaa siyaasa addaa akka horatu gochuun dirqama dhaloota haara kanaa ti ta’a.

Waraaqisi amma qeerron itti jiru, warraaqsa takka ka’ee takka dhaamu akkasumas takka jabaatee takka laafu odoo hintaane, waraaqsa humna cimaa fii dhaabbataatti of jijjiiru ta’u qaba. Humni kunis, humna (jaarmiyaa) bilisummaa shaffisaadhan fiduu danda’uutti of jijjiiree waraaqu ta’uu qaba. Humna adda hundaanuu diinan falmuu fii badii uummta Oromoo fii qabsoo isaa irratti aggaamamu ittisu danda’utti of jijjiiru qaba. Kana ta’uu baannan, wareegamni baasanii fi bu’aan QBOtif galmeessan walgituuf hinjiraatu. Ilmaan qaroo boru Oromiyaadhaf abdii ta’antu dhiinan lafa irraa dhabamuuf jiraatu. Daran, kumaatamaan hidhaa fii akkasumas biyya ambaatti baqachuudhaf saaxilamu. Bobbaan uummata Oromoo laffarraa dhabamsiisu itti cimuuf jiraata.

Erga warraaqsi qeerrodhaan durfamu calqabee kaase, keessumattuu baatii kurnaan dabran kana keessatti, gola dawoo ta’uuf biyya keessa dhabuu irraan kan ka’e, wareegamni ilmaan Oromoo baasan garmalee ulfaatadha. Humni jaarmiyaa siyaasaa Oromoo abdatamaa ta’e tokko silaa jiraate, diina harkatti akkuma laafatti dhumuurra hookin biyyaa baqachuurra, humna akkanaatti makamanii QBOtif humnaa fii dandeetti isaanii murannoo qaban kanaan gumaachani qabsoo sabichaa gulantaa abdachiisarran ga’u danda’uu turan. Hiree akkanaa moraa QBO irraa dhabuun isaanii, qabsoo saba Oromootif gaa’gama guddaadha jenna. Qabsoon dhaloota haarawa hammatee dureedhan qabsicha irraa isaan hinhirmaachifne hir’ina danuu qabaachu isaatu mamii tokko malee garsiisa.

Kan hubatamuu qabu, handhuurri dhibee qabsoo saba keenyaa qaama sabichaa mara QBO keessatti akka barbaachisutti hirmaachisuu dadhabuudha. Bu’urri dadhabii kanaatis, rakkoolee qabsaawotaa dabreetis jaarmiyolii siyaasaa Oromoo jidduu jiraniif furmaata soqachuu dhibuun, moora ilaalcha takka calaqistu keessatti jaarmiyaa cimaa kan guddina saba keenyattin walgitu tokko jaarrattanii hooggansa ga’a keennuu hanqachuu dha. Gaaga’ama hanqini kuni QBO irratti fidaa jiru ifaa dha. Karaa fulduraatti hanqinii jiru kuni furamuu baannan, QBO qofaa odoo hintaane Oromoon akka sabaatti jiraachun isaa gaafi keessa galuu danda’u isaatu Oromoo yaaddessuu qaba. Kanaaf, haala yaaddessaa akkanaa keessa saba Oromoo baraaruf, gaaffiin qabsaawota akkasumas jaarmiyoota tokkoomsuu gaaffii hundee kan faffakeesudhan baraatama bira taramu ta’uu hinqabu. Odoo hinbubbulin, gaaffii kana gadi fageenyan baranii deebii isaa faluun QBO akka karaa fulduraatti furgaafatu gochuu irratti dhiibbaa hoo qabaatu, rakkoo akka qabsaawotaatti waltajjiitti qabnu har’a furachuun, boru gaafa abbaa biyyuumaa keenya qabsoo keenyan mirkanaawe akkaata haala tasgabaawen biyya keenya nagaadha fii badhaadhinaan bulchinuuf karaa nu bana jenna.

Tokkummaan humna!

Oromiyaan ni bilisoomti!

The post Gaaga’ama Hanqinni Tokkummaa Jaarmiyoota Siyaasaa Oromoo Qabsoo Bilisummaa Oromoo (QBO) irratti Qabu appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
http://www.bilisummaa.com/gaagaama-hanqinni-tokkummaa-jaarmiyoota-siyaasaa-oromoo/feed/ 0
Ibsa waraqaa Ibsaa Nagawoo Caamsaa 28, 2015 Intarneetti Irratti facaaseef http://www.bilisummaa.com/ibsa-waraqaa-ibsaa-nagawoo-caamsaa-28-2015-intarneetti-irratti-facaaseef/ http://www.bilisummaa.com/ibsa-waraqaa-ibsaa-nagawoo-caamsaa-28-2015-intarneetti-irratti-facaaseef/#respond Sat, 30 May 2015 11:34:44 +0000 http://www.bilisummaa.com/?p=7517 Addi Bilisummaa Oromoo (ABOn) seenaa miseensota isaa  sirriti beekaa.Kan waan gaarii hojjataan saba isaaniii biraatti kabajaan  beekamuu. Worrii waan gadhee hojjataan ammoo akkasumaa gadhumaa isaanitiin beekamuu. Obboo  Ibsaa Nagawoo Xaalayaa tokkoomuu Jaarmiyoolee fi  guruulee ABO  mormuu Caamsaa 28, 2015 barreefamee marsaa  interneetti adda addaa irratti  faacaasee arginee . Itti gadinilee. Namiin tokkoomuu qabsawoota oromoo mormuu …

The post Ibsa waraqaa Ibsaa Nagawoo Caamsaa 28, 2015 Intarneetti Irratti facaaseef appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
Addi Bilisummaa Oromoo (ABOn) seenaa miseensota isaa  sirriti beekaa.Kan waan gaarii hojjataan saba isaaniii biraatti kabajaan  beekamuu. Worrii waan gadhee hojjataan ammoo akkasumaa gadhumaa isaanitiin beekamuu.

Obboo  Ibsaa Nagawoo Xaalayaa tokkoomuu Jaarmiyoolee fi  guruulee ABO  mormuu Caamsaa 28, 2015 barreefamee marsaa  interneetti adda addaa irratti  faacaasee arginee . Itti gadinilee. Namiin tokkoomuu qabsawoota oromoo mormuu kuni ennuu akka ta’ee miseensota,deeggartoota  fi akkasumaas Ummata  Oromoo waa jedhuu dirqii akka ta’ee hubannee. Ibsaa Nagawoo :

  1. Bara 1988 bakka bu’aa, Caayaa A B O Djabuutii tayee, Jila’Qabsaaw’otaa

ABO goodina dhihaa irratti, argamee. Filmaata irratti angoo  waan dhabeefi jechaa dhaaba keessaa ganee. ABOn dhaaba Fu’udallootaatti jedhee barreeffamaan facassee. Olola dhaabarratti ofaa turee.

  1. Dhaaba Gumii Bilisummaa jedhu keessatti dahaannoo godhatee ABO qofarratti olola ofuu bira darbee bara 1998 biyya soomalee keessatti miseensota dhaabaa diigufi karaa horitiin yaalii godhaa ture.
  2. Bara 2005 ABO ULFO keessaa raraafinne jedhee dhaabarratti Olola facaasaa ture.
  3. Bara 2008 yeroo jirjiramni dhalatu Angoon argadha jedhee ULFO keessaa

ganee ABO Jijjiiramatti dabalamee ture. Yeroo  san dhaabichi inni keessaa gane miseensumma mulquu isaa dhaganyee ture .

  1. Bara 2011 Sababa adda addattin jijjirama keessaa ganuun isaa

hubbatama.

  1.     Bara 2012 akkuma nama tokkkotti gama GQM ABO dabalamee waan

dandayu dirqama itti laatama ture. Amaalii abbaa waan hin dhiifneefi akkuma

bubbuluun amala jirjirachaa dhufee jaarmayaa keessa taa’ee jaarmayaa biraa

gaafatama gaafachaa ture keessattu qaama jaarmayaa kan yeroo san shanee

gumii ABO jedhamee beekamuuf akka barreessa godhan gaafachaa ture.

 

Erga gama Gurmuu qabsaa’ota dhufe ammalloota inni mudhisse :

 

  1. Dhimma murtiilee GQM ABO kan waloon hojjatamaa turee yeroo dheeraafi murtii dhunfaa isaatin gama ufii barbaadetti dhiibufi yaalufi murtii hoogganni waloon dabarsu akka hujii irra hin oolle gochuufi yaalaa turee.
  2. Naamusa seerri ABO hin hayyamne qunnamtii seeraa alaa geggeessa turuu isaa yeroo irratti dhaqqabamu fudhachuu didee  naamusa hooggana jaarmayaa tokko irraa eegamu guutachuu hanqatee
  3. Waliigaltee jarmayoota oromoo kan bilisummaafi walabummaa oromiyaa fallaman keessatti jalqabame gufuu guddaa ta’ee argamuufi bakkota tokko tokko keessatti murtii waloon kennamu dura dhabbachuun miseensota keessatti jeequmsa uumuufi tattafachaa ture.
  4. Yeroo dhihoo kana keessatti guutumaa guututti murtii waloon kennamufi ajaja hoogganaa ol’aanaa GQM ABO irraa itti kennamu fudhattee hujitti hiikkuu diddee.

Badillee asi olitti tareessinne kana akka hojjatuu osoma arginuu obsaaf turee.  Obsa hoogganni isaaf godhe  dagatee amma ammo maqaa GQM ABOn waraqaa intarneetti irratti faacasuu egaale.  Ibsaa Nagawo gantuudha malee maqaa GQM ABO waan tokkos gochuu  fi jechuu akka hin dandeenye caasaa jaarmaya keenya kan biyya keessafi biyya alaa jiran hunda beeksifinaa.

 

Akkasumaas dhaabota xalayaa sobaa inni itti barreesse kan beekuu qabdan Ibsaan hunda keessaniif haaraya miti. Akka   nama tokkotti isin wajjin dubbachuun mirga isaati. Garuu  maqaa GQM ABO tiin eennun wajjin akka dubbachuu hin dandeenya isin beeksifna.

Gurmuun Qabswwootaa ABO  gaafa caamsaa 27, 2015 irraa jalaqbee  Jaarmiyoolee fi Guruumalee ABO birootiin wolitti makamee waan jiruuf amma achii namiin maqaa GQM ABO tiin dubbatuu ykn barreessuu akka hinjiree namiin hundii akka beekuu jenna.   Galatoomaa !!

Abdataa Shuukee, Marihachiisaa fi gaafatamaa Jila GQM ABO kan ture.

E-mail- shuketuree@yahoo.com,

Tel 017205322598,

Injifannoo Ummata Oromoofi !

 

The post Ibsa waraqaa Ibsaa Nagawoo Caamsaa 28, 2015 Intarneetti Irratti facaaseef appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
http://www.bilisummaa.com/ibsa-waraqaa-ibsaa-nagawoo-caamsaa-28-2015-intarneetti-irratti-facaaseef/feed/ 0
Ibsa Gurmuu Qabsaawota fi Miseensota Adda Bilisummaa Oromoo (GQM-ABO) … http://www.bilisummaa.com/ibsa-gurmuu-qabsaawota-fi-miseensota-adda-bilisummaa-oromoo-gqm-abo/ http://www.bilisummaa.com/ibsa-gurmuu-qabsaawota-fi-miseensota-adda-bilisummaa-oromoo-gqm-abo/#respond Fri, 29 May 2015 17:30:20 +0000 http://www.bilisummaa.com/?p=7500   Ibsa GQM–ABO irraa dhimma “Tokkummaa Jaarmayoolee fi Gurmuulee ABO” Caamsaa 27, 2015 irratti labsa bahee ilaalchiisee Akkuma beekamuu fi hubatamuuti GQM-ABO yeroo “ABOn Jijjiiramaa” sagantaa siyaasaa ABO tarttiibaa ala jijjiiruun enyumaa Ioophiyumaa fudhatee, caasaa jaarmayichaa gara isaaniif toleetti jijjiiruuf yaalaa turameetti hoggannootaa fi miseensoota haalla sana dura dhaabachuun dhawwaataan irraa hafaniin utubame. Galiin GQM-ABO …

The post Ibsa Gurmuu Qabsaawota fi Miseensota Adda Bilisummaa Oromoo (GQM-ABO) … appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>

 

Ibsa GQM–ABO irraa dhimma “Tokkummaa Jaarmayoolee fi Gurmuulee ABO” Caamsaa 27, 2015 irratti labsa bahee ilaalchiisee

Akkuma beekamuu fi hubatamuuti GQM-ABO yeroo “ABOn Jijjiiramaa” sagantaa siyaasaa ABO tarttiibaa ala jijjiiruun enyumaa Ioophiyumaa fudhatee, caasaa jaarmayichaa gara isaaniif toleetti jijjiiruuf yaalaa turameetti hoggannootaa fi miseensoota haalla sana dura dhaabachuun dhawwaataan irraa hafaniin utubame. Galiin GQM-ABO guddaa fi ol aanaan himbaabsii tokko malee gareeleen maqaa ABO qaban kan kaayyoo dhaabbichi irratti ijaarame kanneen hin faalleesiin akka tokkomanii fi dhaabbichiis humnoomu irratti hojjachuun mooraa qabsoo Oromoo tokkoomsuu fi qabsaawoota bilisummaa Oromiyaa hunda tasgabeesuuf gahee fi dandeetti ofii bahuu dha ture. Ammas akkasuma.

Haala kanarraa ka’uun gareelee dhaabbii siyaasaa ifaa fi qulqullumina sagantaa siyaasaa ABOn irratti utubame qaban waliini fi ULFO waliinis jila ramaduun mariin bara lama ol adeema osoo jiru, as kaluu kana garee “ABO jijjiiramaa” Kan General Kamal Gelchuun hoggannamu irraa sababaa adeemsaa irraa murna gargar bahee waliin mariin akka jalqabamu qaama hoggansa waloo keessa jili itti ramadame mariin hanga tokko deemee ilaalcha kana dura irratti gargar nuu baase irratti garaagarumaan GQM-ABO keessatti mul’ate. Haala kana irratti qaamni hoggansa waloo fi miseensootni GQM-ABO osoo akkaataa garaagarumaa kan hikuuf marii adda addaa gaggeessa jirruu qaama hoggansa waloo GQM-ABO keessaa jaallan rakkoo kanaaf mari’atanii furmaata akka hoggannootaa fi miseensootaaf akeekan dirqamni itti kenname hoggoon tokko labsa waliitti makamuu fi hoggnna tokko qaamoota maqaaleen isaanii labsa kana irratti dhawwame waliin baasan. Haalli kun tarttiiba sirna waliitti makamu ykn tokkoomu waan hin hordofinii fi qaamni hoggansa waloo GQM-ABO fi miseensootni biyyaa fi ollaa biyyaa jiraniis waan hin dhugoomsiinii fi wal hubannoon irra hin gahamin jecha, walii galteen labsame kun waan miseensoota qaama hoggansa waloo keessaa haggoo ilaalu malee GQM-ABO guutuu akka hin laale /taane/ ibsina.

GQM-ABO marii kana dura ABO fi ULFO waliin kaayyoo qulqulluu fi ifaa ta’ee fi bakka wal hubannooni irra gahee, 1. Kaayyoo bilisummaa fi walabummaa Oromiyaa, heeraa fi seera dhaabichaa, akkasumas qabeenyaa fi dandeetti keenya walitti dachaasu irratti waliif gallee sadarkaa xumuraa irra geenye ture irraa kaasne jila haaraya ramaduun gahee keenya kan ABO tokkoomsuu fi humnoomsu irratti ni hojjanna. Haalli amma ta’ee kuni ammo kan haala kana gufachiisuuf shira xaxame kan nutt fakkaatuuf, nutti GQM-ABO Adda Bilisummaa Oromoo tokkummatti beekna. Kanaafuu GQM-ABO ofiin jenne. Tokkummaa dhaabichaa fiduuf hookora hin barbaachisne umuun akka hin taanes waan hubanuufi. Gama keenyaan yeroo hunda, nam –tokkees ta’ee murnii kamuu yeroo isa feesisee fi bakka isa feesiiseetti ejjanno mataa isaa fudhachuuf mirga hin goomne akka qabu ni hubanna. Waan hubatamu qabu garuu, yeroo jaarmaya tokko heeraa fi seeraan diigan ykn jaarmaya biro waliin waliitti galan tartiiba wal hubannootaa hoggannaa fi wal hubannoota miseensootaatin yoo xumuurame irra tasagabaawaa fi fudhatama qabaata jenna. Ibsa kana kan baasuu dirqamneef sirnii fi tarttiibni, akkasumatilee qabxiin ejjannoo siyaasaa kan kana dura gargar nu faccaasee kan tumsa G-7 waliin waliitti hidhata qabaachaa turan sirnaan waan hin xumuuraminiif akka ta’ee akka beekamu barbaadna. Gama keenyaan dogggoora jaarmayni ykn gareen tokko tarsimoo irratti godhe osoo jaarmayichi ummata dogoggoorse fuulduratti hin sireeffatin tokkummaan umamamu waaraa akka hin taane muuxannoo bara 2009 irraa waan barane qabna. Kanaaf, walitti makamuun amma ta’ee jedhamu kun GQM-ABO hin laalu jenna.

ABO akeeka irratti waliif galee kaayyoo ifaa irratti akka tokkumuu fi humnoomu gochuuf gahee keenya ni baana jenneetti amana. Haalli qabatamaan lafa irra jiruus haala kana yeroo gababaa keessatti akka xumuuramu kan nu dirqu waan ta’eef shaffiisaan irratti hojjachuun dirqama GQM-ABOti. Kannumatti dabalees, garaagarumaa ilaalcha xixinnoo irra tarsimoo ifaa ta’ee irratti gareeleen hundi osoo uummata Oromoo fuulduratti of qulqulleessanii badii kana dura godhaniifis sababaa wajjiin ibsachuun shakkii irraa of baasanii tokkummaan hawwatamu kun yeroo gabaaba keessatti milkaahuu danda’a jenneetti amana.

Tokkummaan Qulqullimina irratti dhugoomu waaraada!

Oromiyaan ni bilisoomti!

Injifanno ummata Oromoof!

Ibsaa Nagawoo

Miseensa qaama hoggansa waloo fi barressaa GQM-ABO

The post Ibsa Gurmuu Qabsaawota fi Miseensota Adda Bilisummaa Oromoo (GQM-ABO) … appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
http://www.bilisummaa.com/ibsa-gurmuu-qabsaawota-fi-miseensota-adda-bilisummaa-oromoo-gqm-abo/feed/ 0
Ibsa waliif galtee hujii kan Dhaaba ULFO fii IFLO irraa kenname http://www.bilisummaa.com/labsa-ulfothbo/ http://www.bilisummaa.com/labsa-ulfothbo/#respond Mon, 16 Mar 2015 10:28:32 +0000 http://www.bilisummaa.com/?p=6862 I F L O /A I B O + ULFO/THBO Gumaan jaallan wareegamanii walabummaa Oromiyaatiin deebi’a Akkuma beekkamu Sooreeysi QBO J/J/A/Gadaa du’aan addunyaa kanarraa erga galan kunoo bara 2ffaa isaa xumurree jirra.Akka kanaan Yaadannoon hangafticha keenyaa kan bara 2ffaa dargaggoota Oromoo kan Sooreeysaaf jaalalafii kabajaa guddaa qabaniin kan qophaawe guyyaa 13/03/2015tti milkiin xumuramee jira. Qophiin …

The post Ibsa waliif galtee hujii kan Dhaaba ULFO fii IFLO irraa kenname appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
I F L O /A I B O + ULFO/THBO

Gumaan jaallan wareegamanii walabummaa Oromiyaatiin deebi’a

Akkuma beekkamu Sooreeysi QBO J/J/A/Gadaa du’aan addunyaa kanarraa erga galan kunoo bara 2ffaa isaa xumurree jirra.Akka kanaan Yaadannoon hangafticha keenyaa kan bara 2ffaa dargaggoota Oromoo kan Sooreeysaaf jaalalafii kabajaa guddaa qabaniin kan qophaawe guyyaa 13/03/2015tti milkiin xumuramee jira. Qophiin kun hirmaannaa hawaasfii bakka bu’oonni dhaabbiileen siyaasaa adda addaa hirmaachuun qophii kanaaf miidhagina

addaa kenne jira. Dargaggoonni Oromoo qophii kana qopheeysaniifii kenneen

irratti hirmaatan haasawa itti fufinsa qabsoo, Walaloofii dhaadannoo gara garaatiin hegeree walabummaa Oromiyaatiif abdii guutuu mul’isaa oolan.Qophii kanarratti kan hirmaatan bakka bu’oonni dhaabiileefii hawaasaa haala qabatamaa yeroo irratti xiinxala bal’aa eega godhan booda hegeree QBO irratti murtiifii kutannoo qaban dabarfatanii jiran.

Hayyootaafii manguddoonni Oromoo qophii kanarratti argaman kaayyoo hangafoonni keenya irratti wareegaman galmaan gahuuf dhaabbiilee siyaasaa Oromiyaa marti rakkoolee xixiqqoo jidduu isaanii turan maddumatti dhiisuudhaan biyya keenya kan alagaan bifa haarayaan irratti dhaadataa jiru kana hundeen buqqaasuuf qindoominaan akka qabsaawan dhaamsa lammuummaa dabarsanii jiran.

QBOn akkuma qabsoo bilisa baasaa addunyaa hunda guyyaan hundeeffama QBO bara baraan yaadatamuu qaba.Akkasuma  guyyaan gootota qeeyroo ganamaa kan dhukaasa xirroo Seenaa Oromomoo fii Oromiyaa keeysatti iddoo guddaa qaba.Guyyaan kun guyyaa gootonni keenya seenaa gabroomfata hashaa keeysatti reyfa nafxanyootaa lafarra bal’isanii baaraga zalaalam rifaatu uumaa gabroomfataa habshaatti uuman ture.Guyyaan kuniis GUYYAA YAADANNOO GOOTOTAA,tahee bara baraan akka yaadatmu dhaabotaa fii hawaasa

Oromiyaa keeysaafii ala jiran maraaf yaamicha jabaa dabarsan

Afraasa 12/12/1969 guyyaa hundeeffama QBO (ABO)

Fulbana 5/1974 guyyaa goototaa (Dhukaasa jalqabaa guyyaa lola xirroo) bara baraan akka yaadataman bifa guutuun labsamee jira.

Sochii qeeyroon bilisummaa biyya keeysaa ittifufaa jirtu dinqisiifachuun dhaadannoon hogganootni TPLF dhageessisan kun nama belbela ibiddaa keeysaa gadooduufii sirna ianiitiif ijibbaata maayii kan abdi kutannaati jechuu balaaleyfataanii jiran.Hogganni dhaaba IFLO gama isaatiin afanfaajjii baroota dabran kana keeysa dhaaba keenya mudatee ture xiinxalaa fii marii yeroo dheeraatiin furmaata itti kennee bifa harayaan hoggansa isaa filachuun hujii qabsoo itti fufee jira.Carraa kanaaniis miseensotaafii deeggaartoota dhaaba IFLO/AIBO tiin baga gammaddan jechuun dhaamsa isaa dabarsa.Miseensotaafii kanneen sadarkaa hoggansa adda addaa irra turaniis gara toora odeeffannoo hoggansa haarayaa hordofuun akka hujii qabsootti deebi’tan jechuun yaamicha jaallummaa dabrsee jira.

Dhumarratti gamtaan koreen IFLO fii ULFO irree tokkoon diina haalaallee Oromiyaa walaboomte arguuf dhaabbiileen siyaasaa Oromoo kan biyya keeysaafii ala jiran maraaf yaamichaa jaallummaa kan hafuura qabsaa’otaa dabarsuudhaan dhaamsa isaanii xumuran .

Tokkummaan humna!!!

Iznii gooytaatiin Oromiyaan niwalaboomti!!! Koree gamtaa dhaaba IFLO& ULFO

Bitooteysa 15/2015

Odeeyfannoo dabalataa

Email:-mullisaa2@gmail.com ykn info.ulfo2012@gmail.com

The post Ibsa waliif galtee hujii kan Dhaaba ULFO fii IFLO irraa kenname appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
http://www.bilisummaa.com/labsa-ulfothbo/feed/ 0
Afeerraa Walgahii Hatattamaa Tokkummaa humnoota bilisummaa Oromiyaa ULFO  irraa  dhihaate. http://www.bilisummaa.com/afeerraa-walgahii-hatattamaa-tokkummaa-humnoota-bilisummaa-oromiyaa-ulfo-irraa-dhihaate/ http://www.bilisummaa.com/afeerraa-walgahii-hatattamaa-tokkummaa-humnoota-bilisummaa-oromiyaa-ulfo-irraa-dhihaate/#respond Fri, 27 Feb 2015 22:20:38 +0000 http://www.bilisummaa.com/?p=6727 27/02/2015 060/01//2015       Gara Oromiyaa midea Netwok     Dhaabbiilee siyaasaa kan bilisummaafii walabummaa Oromiyaa tiif qabsaawaniif. -Gootota Qeerroo dargaggootaa,Kan bilisummaa fii Dimocracy, Bulchinsa Mootummaa naannoo Oromiyaa ittin jechuun sobamaa kan ture OPDOs dabalatee kutaalee hawaasa lammiilee Oromiyaa maraaf. Dhimmi:-  Marii Haala  Qabatamaa Yeroo fi Dhaadanno Tigricha obbo Abbaay Tsahaye ilaalchisee  afeeraa marii …

The post Afeerraa Walgahii Hatattamaa Tokkummaa humnoota bilisummaa Oromiyaa ULFO  irraa  dhihaate. appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
27/02/2015 060/01//2015

      Gara Oromiyaa midea Netwok

 

 

Dhaabbiilee siyaasaa kan bilisummaafii walabummaa Oromiyaa tiif qabsaawaniif.

-Gootota Qeerroo dargaggootaa,Kan bilisummaa fii Dimocracy,

Bulchinsa Mootummaa naannoo Oromiyaa ittin jechuun sobamaa kan ture OPDOs dabalatee kutaalee hawaasa lammiilee Oromiyaa maraaf.

Dhimmi:-  Marii Haala  Qabatamaa Yeroo fi Dhaadanno Tigricha obbo Abbaay Tsahaye ilaalchisee  afeeraa marii hatattamaa kan ilaalu.

 Akkuma dhagahamaa jiru angawaan sirna TPLF obbo abbaay Tsahayeen osoo dhiigni barattoota Oromoo kan imaammata  master planii mormuuf dhangala’e hin qoorin ammaas imaammata kana               humnaan akka hujiirra oolchhu dhaadatee jira.Kuni tuffii saba keenyaaf qabu ifatti kan mul’isuudha.Dhima kanaafii haala qabatamaa yeroo irratti mariin jabaan akka godhamu ULFO afeeree jira.Dhaadaannoon tigirticha kanaa kan belbela ibiddaa keessaa  dhaadateme  tahuu isaa itti agarsiisuun dirqama hunda keenyaati.

Ummanni Oromiyaa kan abbaa biyyuma isaarratti roorrifamaa jiruufii dhaabbiilee siyaasaa bilisummaa fii walabummaa Oromiyaatiif falmaa jiran hundi Yeroo kamuu caalaa tokkummaa keenya cimsinee wal maddii dhaabbachuun tuffii kana jalaa ummata keenya baasuuf yeroon  isaa amma.Dhaabbiileen siyaasaa Oromoo  hundinuu   haala qabatamaa amma mul’ataa jiru kanarratti  rakkoolee xixiqqoo jidduu  dhaabota turan maddumatti dhiisuudhaan  gara marii walooti cee’uu qabna.Haalli amma argaa jirru kun murna TPLF kanaaf haala abdii kutannaa fii  ijibbaata maayyii irra ga’uu isaa kan mul’isuudha.Haa tahuu malee Seenaa  QBO tiif boqonnaa qabsoo haarawa kan banu tahuu qaba.OPDOn gama isaatiin,Sobni    Mootummoonni naannoo hundi naannoo ofii irratti mirga wal qixaa qabu.Mootummaan Federaalaa fii kan naannoolee gara lamaan mirga walii ni kabaju Jechuun seeruma isaanirra kaayame ture kun soba tahuu isaa kan ibsu dhaadannoo kanaan ala wanti eeggamu hin jiru.Kanaaf  dhaabbanni DHDUO kun yeroo inni bobaa  TPLF jalaa itti luqqa’ee gara dhaaba ummataatti if jijjiiru  amma jechuun  Hogganni dhaaba ULFO dhaamsa isaa xumura.

Tokkumman Humna. !!!

Oromiyaan Ni Walaboomti. !!!

KHR ULFO\THBO

Feb – 27/5/2015

Odeeffannoo dabalataaf

E-mail, info.ulfo2012@gmail.com

The post Afeerraa Walgahii Hatattamaa Tokkummaa humnoota bilisummaa Oromiyaa ULFO  irraa  dhihaate. appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
http://www.bilisummaa.com/afeerraa-walgahii-hatattamaa-tokkummaa-humnoota-bilisummaa-oromiyaa-ulfo-irraa-dhihaate/feed/ 0
Baga geeysan, Baga ittiin nugahe http://www.bilisummaa.com/baga-geeysan-baga-ittiin-nugahe/ http://www.bilisummaa.com/baga-geeysan-baga-ittiin-nugahe/#respond Mon, 05 Jan 2015 07:05:58 +0000 http://www.bilisummaa.com/?p=6329 Injifannoo dhiigaafii lafee jaallan wareegamaniitiin lafaafii mirga hagoo irratti argame, wareegamaan tiyfachuun abdiifii dambooba hegeree walabummaa Oromiyaati!!! xumura bara 2014 seensa seensa bara 2015 ilaalchisee ibsa dhaaba ULFO irraa kenname Kabajamtoota lammiilee Oromiyaa, biyya keessaa fii alaa, kabajamtoota hogganootaafii humna waraana ULFO, kabajamtoota hogganootaafii miseensota dhaabbiilee siyaa oromo, dhaamsi keenya kan bara haaraa, bara 2014 …

The post Baga geeysan, Baga ittiin nugahe appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
Injifannoo dhiigaafii lafee jaallan wareegamaniitiin lafaafii mirga hagoo irratti argame, wareegamaan tiyfachuun abdiifii dambooba hegeree walabummaa Oromiyaati!!!

xumura bara 2014 seensa seensa bara 2015 ilaalchisee ibsa dhaaba ULFO irraa kenname

Kabajamtoota lammiilee Oromiyaa, biyya keessaa fii alaa, kabajamtoota hogganootaafii humna waraana ULFO, kabajamtoota hogganootaafii miseensota dhaabbiilee siyaa oromo, dhaamsi keenya kan bara haaraa, bara 2014 bakka jirtanitti isin haa gayu.

Barri dabru baraan bakka bu’a. Akkuma kana barri 2014 xumurre Kun biyyoota adda addaa keessatti malaggaa jajjaboo afeeree ture.Akkasuma murna ergaa badii kan TPLF fii namoota waan ar’a nyaatee bulu malee hegeree Oromiyaa fii Oromummaaf hin yaanne jiddutti bara saddeet dura argama oromiyaa balleessuuf kan dhumate gara hujiitti hiikamuuf kan labsame baruma kana keessa ture. Isa kanaan walqabatee lammiilee Oromiyaa biyya keessafii alatti argaman birattiis Bara wareegama ulfaataa gaafateefii fedhiin ummata Oromiyaa maal akka tahe diinaafii firootaafiis caalaatti kan mirkaanaawe baruma kana keessa.

Imaammatni mootummaa wayyaanee kan kaartaa Oromiyaa haguma qabsoon argame sana diiganii dhabamsiisuuf jecha ganna saddeet dura dhumate gara hujiitti hiikamuuf kan labsame baruma kana keessa ture. Isa kanaan wal qabatee sochiin abbaa biyyummaa kan barattoota Oromiaa tiin belbelaa turees itti fufe. Imaammatni wayyaanee kan kaartaa Oromiyaa balleessuuf yaadame kun kka haqamuuf karaa nagayaatiin gaafatame.Akkuma barame deebiin isaanii barattoota harka duwwaa hiriire rasaasa harcaasuu tahe, Lubbuun barattoota hedduutiis wareegame.Turuus dafuufs dhiigni barattootaa tasa dhangala’ee hin hafu. Walabummaa Oromiyaatiin deebi’a.

Injifannoolee dhiiga wareegamtootaatiin argaman tisuuf wareegama yeroon gaafatte kennuu waan taheef gaaffiin barattootaa Kun gaaffii srrii kan bwalabummaa Oromiyaa qofaan dhaabbatu tahuusaa hogganni dh. ULFO cimsee akeekkachiisa. Kana milkeessuufiis qindoomina qabsoo kan bifa hundaa nugaafata.Kana milkeessuufiis hal-duree tokko malee qooda gama keenyaa gumaachinu tahuu Carraa kanaan waa’ada keenya haaromsina. Dhaabbiilee siyaasaa kan bilisummaa fii walabummaa Oromiyaatiif qabsaawan hunda waliin qindoominaan kan qabsaa’u tahuu ULFOn nihubachiisa.

Sochii hawaasa keenyaa gama ilaaluun sochii barattootaa tiin wal qabatee Sochiin cimaan godhamaa ture seenaa QBO keessatti bakka guddaa qabatee jira. Diinimmaa sirna wayyaanee hawaasa addunyaa hubachiisuu irratti hujii boonsaan hojjatamee ture. Sochii Bara kanaa kan dur irraa wanni adda isa taasise yaaddoon Miidiyaan walabaa kan sammuu sabboontotaatiin burqee qabeenya ummataatiin hundeeffame OMN banamuun wal simachuu isaati. Midiyaaleen gurguddoon addunyaa sochii kana faana bu’uun bifa addaa tiin ture. Kniis sabboonummaan oromoo kan dur caalaa guddachuufii mootummaan wayyaanee oromoo dhabamsiisuu irratti kan qiyaafate tahuu gabaasaa tura.

Kuniis mootummoota addunyaa kan wayyaaneen dimocracy biratti faarfatu hundaaf dhugaa basee jira. Keessumattuu gabaasni Amnist International baase lammiilee keenya kan bakka dhoksaatti hidhanii fii ajjeefaman hunda arguuf carraa dhabuus kan dur caalaa gabaasa hin tuffatamne basuun qaamota murteessoo taha hubachiisee jira.Kuniis seenaa QBO keessatti utaalcha jabaa akka tahee fii qabsoon keenyaas kan jijjiirama kanaan wal hin faalleysine akka nuuf tahu hawaasa keenyaa fii dhaabbiilee siyaasaa maraaf dhaamsa lammummaa dabarsina.

OPDOn gama isaatiin duraanuu kaartaa Oromiyaa kan Finfinnee, dirre dhawaa, Hrar, Jijjigaa if keessaa hin qabne qabatee qaanii keessa ture.Ammaan booda garuu haguma duraan ture san maqaa maastae planitiin dabarsee kennuuf mallatteessee jira. Hujiin OPDO kana boodaa araddaalee baadiyyaa fageenyarratti argaman irraa gibira sassaabuun humna Aga’azii tigray kan ilmaan oromoo fixuuf ijaarame qallabuu qofa irratti hafuuf deemaa jira.         Eegaa mootummaa naannoo Oromiyaati kan ofiin je’u OPDOn salphina itti deemaa jiru kanarraa if baraaruuf haala kana didee finciluu akka qabu ULFOn nihubachiisa. qaba jechuun

Sochii barattootaa kan ilaalu,sochiin barattootaa Oromiyaa ifdanda’ee gara<<Sochii barattoota Oromiyaa kan sadarkaa addunyaa>>tti if  jijjiiruu qaba. Hoggansa mataa isaa kan sochii barattootaa bifa wareegamni ittixiqqaatuun qindeeysuu fii sochii kana irraa dubbatu kan beekkomtii sadarkaa addunyaatti qabu ijaaramuu qaba. Akka kana qofaan irrkattummaa dhaabbiilee siyaasaa irraa bilisoomuu danda’a.

Kuniis olola wayyaanee kan sochii barattootaa dhaabbiilee siyaasaatti hidhuuf tattaafatamu fashaleessuuf gargaara. Dhaabbiileeniis bifa sochiin bu’a qabeessa itti yaaduun alatti sochii barattootaa kana gara ifiitti harkisuun bu’aa sochii kanaa haga tokko gufachiisuu danda’a. Bu’aa isaarra miidhaan caaluu mala.

Ummanni Oromiyaa kan daadarkaa gabrummaa tiin gaggabee lammata dhalachuu sabboonummaatiin bayfate kun, Baroota dabran kana keessatti baragaarraa gara dammaqaatti cee’uuf amma kan daandii qabate fakkaata. Kanaan dura biyya dhabee gabroomuu fii inni diina jalaa miliqees jaarmaya hawaasaa bilisa tahe dhabuun gabrummaa lamataa gabroomaa ture.

Hawaasni keenya gama isaatiin qabsoo jalqabe itti fufuun madditti <<Jaarya hawaasa Oromoo kan sadarkaa addunyaa>> dhaabuu irratti hojjachuu qaba.

Angoon ol’aanaan kan jaarmaya hawaasaa akka tahurratti qabsaa’uu qaba. Harkifama ykn dhiibama qaama hundaa jalaa bahuu qaba. Jaarmaa Hawaasa bilisa, kan bilisummaa biyya isaatiif hojjatu tahuu qaba. Jaarmaya hawaasaa bilisa tahe arguuf dursa kennuu qabna. Kuni ol’aantummaa seeraa mirkaneessuun lammii bilisa oromiyaa walaba taaterratti arguuf kan nu gaaruudha.

OMN media ummata Oromiyaati, qaama qabsoo walabummaa Oromiyaati. Kanaaf ummanni keenya bu’aa miidiyaa hubatee Midiyaa qabeenya isaatiin dhaabe bu’aa bahii jabaa booda argame kana rakkoolee xixiqoof jecha akka hin gaaga’amne cimnee akka tiysinu dhaamsa keenya dabarsina. Eeyyan injifannoo argame jabeeffachuun kan hafeef karaa saaqa.Tan argamte jabeeyfachaa Tan hafte galchuurratti haa qabsoonu.

Eegaa barri 2015 Kun Bara milkii, kan bilisummaa, bara kan dur caalaa hafuurri jaallummaa jidduu keenyatti dagaagu akka nuuf tahu hawwiin keenya guddaadha.

Tokkummaan Humna!!!

Oromiyaan Niwalaboomti!!!

KHR ULFO

January 1/1/2015

Odeeffannoo dabalataaf

E-mail, info.ulfo2012@gmail.com

Tel, 00967736253796

The post Baga geeysan, Baga ittiin nugahe appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
http://www.bilisummaa.com/baga-geeysan-baga-ittiin-nugahe/feed/ 0
IFLO shoorarkeessuuf yeroon isaa dhumee jira. http://www.bilisummaa.com/iflo-shoorarkeessuuf-yeroon-isaa-dhumee-jira/ http://www.bilisummaa.com/iflo-shoorarkeessuuf-yeroon-isaa-dhumee-jira/#respond Tue, 25 Nov 2014 10:57:58 +0000 http://www.bilisummaa.com/?p=6111   Ibsa koree dandamachiiftuu IFLO ilaalchisee  ibsa dhaaba ULFO irraa kenname.   Addi Islaama bilisummaa Oromiyaa IFLOn dhaabbiilee siyaasaa hangafoota QBO tiif falmaa turan keessaa isa tokko. Sochii QBO keessatti qoodni IFLOn kennaa ture laayyootti kan ilaalamuu miti.Gameeysaa fii goota biyya jaalatu, Leenca guyyaa hamaa kan qalbii sabboontotaa keessaa yoomille hin banne J/J/Abbaa Gadaatiin hogganamaa …

The post IFLO shoorarkeessuuf yeroon isaa dhumee jira. appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
 

Ibsa koree dandamachiiftuu IFLO ilaalchisee

 ibsa dhaaba ULFO irraa kenname.

  Addi Islaama bilisummaa Oromiyaa IFLOn dhaabbiilee siyaasaa hangafoota QBO tiif falmaa turan keessaa isa tokko. Sochii QBO keessatti qoodni IFLOn kennaa ture laayyootti kan ilaalamuu miti.Gameeysaa fii goota biyya jaalatu, Leenca guyyaa hamaa kan qalbii sabboontotaa keessaa yoomille hin banne J/J/Abbaa Gadaatiin hogganamaa turan. Gameeysa kanaan hogganamuun qabsaawota IFLO keesstti jaalala biyyaa, Gootummaa, wal jaalachuu fii yaadd-qalbii bilisa ta’een qabsaa’uu isaan gonfachiise ture.

  IFLOn biyya jaalachuufii gootummaan loluu keessatti lammiilee Oromiyaa qofa osoo hin taane diinni Oromiyaa kan IFLO waliin battala seene waan baay’ee himuu danda’a. IFLOn yeroo dirree qabsoo irra turetti sirna mootummaa abbaa irree adamsee haleelaa ture. Kanaan alatti Yeroon inni hordoftoota amantaa biraa irratti fuulleffate hin jiru. Biyya teenya keessatti rakkoon akka amantiitti uumame hin turre.Haga ammaatti rakkoon turee fii ammaas jiru akka sirnaatti malee akka amantaa ykn akka sabaatti miti.

  IFLOs tahee ummanni Oromiyaa isa kana sirritti hubata jennee amanna. Garuu qabsoo bilisummaaf godhamu keessatti kutaalee hawaasaa keessaa isa tokko waan taheef hordoofttoota amantii hundaa hirmaachisuun barbaachisaadha. Kana jechuun hordoofttoonni amantaa biraatiis waan danda’aniin qabsoo isaanii akka tinnisan kan akeekuudha.Waan kana ta’eef lakkoofsa ummata biyyattii keessaa lakkoofsa guddaa qabaachuun kan beekkamu ummanni islaamaa humnaafii qabeenya isaa qabsoo walabummaa biyyaatiif akka oolu gochuufii galii qabsoo shaffisiisuun alatti ergaa biraa hin qabu. Kuni waan qabanitti fayyadamuun Sirna abbaa irree cabsuuf nama gargaara. Oromiyaa walaboomte irratti sabaafii sablammoota amantaa garagaraa qaban waliin jiraachuun hawwii hunda keenyaati. Ragaa kanaatiif IFLOn Sagantaa isaa keesaa keeyyata loogii amantii mul’isu tokkollee qabaachuu hin turre, Hin qabaatuus. Hawaasni gabrummaa jala jiru bifa hundaan ijaaramee sirnicha irratti qabsaa’u qaba. Kanaaf bakka teenyee quba walitti qabuu osoo hin taane dirrqama yeroo beekuu qabna.

  Garaa garummaan akka dhaabaattiis ta’ee akka amantaatti jiru kan numiidhu osoo hin taane qabsoo irratti kan nugargaaru ta’uu qaba. Wanni jabaan isa kana akkanatti hubannee hordooftoota amantaa garagaraa qaban hunda kan isaan fayyadu malee kan isaan miidhu akka hintaane barsiisuu fii hujiin mul’isuun hujii jabaa dhaaba dhaaba IFLO eeggatuudha. Wanni gaariin yeroo wal dhabbiin dhaaba lamaan jidduutti ta’es kan ture garaagarummaa ilaalchaa malee kan amantii hin turre. Kuni fuul duraafiis hin jiraatu. Har’ammoo inni kunuu jijjiiramee qabsoorratti waliif tumsuuf gara hundaan qophiin godhamaa jira. Akkuma garaagarummaa ilaalchaafii amantii qabnutti kaayyoo takkittii waliin qabnuuf waan gara garaa argamsiifnee qabsoo bilisummaa xumuruu qabna. Kanaaf milkaawina kora IFLO kanaaf akka dhaabbiileettiis ta’ee akka hawaasaatti qooda keenya bahachuun barbaachisaadha.

  Hogganootoofii miseensota IFLO kan turan hundaan dirree dorgommii siyaasaa kan bilisummaafii walabummaa Oromiyaa irratti deebi’uu keessaniif baga gammaddan. IFLOn amala gaarii biyya jaalachuu fii gootummaan loluu J/J/Abbaa Gadaa irraa barate sana dhaloota haaraa dhaalchisee Oromiyaa walaboomsuuf qabsoo itti fufuu qaba.

Tokkummaan Humna. !!!

Oromiyaan Ni walaboomti. !!!

KHR/ULFO

24 – Nov – 2014

The post IFLO shoorarkeessuuf yeroon isaa dhumee jira. appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
http://www.bilisummaa.com/iflo-shoorarkeessuuf-yeroon-isaa-dhumee-jira/feed/ 0
(I.F.L.O) Shoorakeessuuf yeroon isaa dhumee jira. http://www.bilisummaa.com/f-l-o-shoorakeessuuf-yeroon-isaa-dhumee-jira/ http://www.bilisummaa.com/f-l-o-shoorakeessuuf-yeroon-isaa-dhumee-jira/#comments Sat, 15 Nov 2014 18:40:53 +0000 http://www.bilisummaa.com/?p=6049 Waan hin barreeyfamin Dubbisanii sodaa hin jirre Uumuudhaan Mooraa Qabsoo A.I.B.O   (I.F.L.O) Shoorakeessuuf yeroon isaa dhumee jira. Ibsa Koree Dandamachiiftuu Dhaaba A.I.B.O irra kenname.    Kan beeku haa yaadatuu, kan hin beeyne haa baratuu, A.I.B.O/IFLOn Farra Ayyaan-Laallattootaa, Abdii sabbontotaa, Qajeelchaa Daandii Walabummaa Oromiyaati.!!!       Eargaan Kun lammiilee  Oromiyaa kan walabummaa  Oromiyaa  hawwaniifii  qabsaawota AIBO/IFLOf  dhaamsa …

The post (I.F.L.O) Shoorakeessuuf yeroon isaa dhumee jira. appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
Waan hin barreeyfamin Dubbisanii sodaa hin jirre Uumuudhaan Mooraa Qabsoo A.I.B.O

  (I.F.L.O) Shoorakeessuuf yeroon isaa dhumee jira.

Ibsa Koree Dandamachiiftuu Dhaaba A.I.B.O irra kenname.

   Kan beeku haa yaadatuu, kan hin beeyne haa baratuu, A.I.B.O/IFLOn Farra Ayyaan-Laallattootaa, Abdii sabbontotaa, Qajeelchaa Daandii Walabummaa Oromiyaati.!!!

      Eargaan Kun lammiilee  Oromiyaa kan walabummaa  Oromiyaa  hawwaniifii  qabsaawota AIBO/IFLOf  dhaamsa ergaa  gammachuu, afeerraa walgahii hatattamaati. Kabajamtoota hoggantootaa fii miseensota akkasuma Deeggartoota AIBO marti bakka jirttanitti afeerraan keenya kan jaallummaa isin haa gayu.

    Akkuma beekkamu baroota torbaatamoota keessa ABO ykn WBOn dirree bahaa irratti hoogganummaa Sooreysa J/Jaarraa Abbaa Gadaatiin hundeeyfamee ture. Yeroonkun yeroo qabsoon bilisummaa sabootaa gara bahaa, kibba bahaa fi Kaaba itiyoophiyaatti jalqabameedha. Haalli Uumame kun jireenya impeyera itiyoophiyaa  sodaa hamaa jala  buusee  ture. Kanaafiis sabbontonni itiyoophiyaa tooftaa lama lafa kaayanii turan. kuniis 1, Aangoo tabaroo siyaasa afaan qawweetiin dhunfatanii itiyoophiyaa fi itiyoophiyummaa tiiksuudha. 2, Sochii dhaabota bilisummaa Uummataatiif ijaaraman keessa leellestoota itiyoophiyaa galchuudhaan qabsoo bilisummaa sabootaa diiganii  galuun  habashoota biratti  badhaafamuf  turan.Mooraa qabsoo bilisummaa  diiguun  yoo dadhabame achuma turanii mooraa qabsoo waliin dhahuun  qabsoo qancarsuurratti bobbaafaman. Bobbaan kun osoo hin dhibaawin mooraa QBO keessa seenee dhaaba ABO raasuu jalqabe. Yeroo sanitti ergaan kun nama hundaaf ifa hin turre. Sooreysi keenya J/Jaarraa Abbaa Gadaa ergaa murna kanaa sirritti waan hubateef dhaaba keenya AIBO hundeeysuuf murteeffate. Hundeeffamni AIBO\IFLO yaada ergamtoota itiyoophiyaa yeroo saniif harkatti fashaleessee ture. Ifumaafuu maqaa oromoo fii oromiyaatiin bakkuma jiran akka turan taasise. Osoo AIBO\IFLOn hundaa’uu dhabee Leellistoota itiyoophiyaa kan oromummaa fi oromiyatti hin ammanne jidduu rakkoon tokko hin jiru  ture. Wanni dirree qabsoorra akka turan isaan godhulleen hin jiru ture.Injifannoon yeroo  Jijjiiramaan booda argaman  kan akka argama kaartaa  ykn (Map) Oromiyaa,  dagaaginni Adaa fii afaanii Kun hundi  hin argamu ture. Kanaaf hundeeffamni AIBO\IFLO mooraa QBO dhabamaarraa hambisuun  seenaa boonsaa galmeeyse.

    Ammaas taanaan AIBO\ IFLOn waardiyaa ykn Tikha Q.W.Oromiyaati, Luugama hogganootaa kan  dhaabbiilee  Q.W.Oromiyaati, AIBO\IFLOn baduu jechuun ayyaan laallattootaaf carraa guddaadha. Oolee bulee Q.W.Oromiyaa  bakka jirutti akka dhadhaatti baqee baduu jechuudha. Haa tahuu malee baroottan dabran kanatti hanqina hubanno irraa kan ka’e waan alagaan hin dubbatin dubbatanii  mooraa AIBO  diiguuf ulee soda baay’isaa turan. Garuu AIBO\IFLO akka isaan yaadan sana osoo hintaane  dhaaba walabaa kan shoorarkaa baraa kanaan duratti rakkina Ummata Oromiyaatiif qabsaawuu jalqabe dhaaba seeraati.

     Kanaaf ragaan ummata keenya.Kan biraa  bara 1991 yeroo  chaartaraa  keessatti jidduu keenya kan turan murni jiimii kartar ykn (cater center)  fii seera  Mootummaa abbaa irree  wayyaanee  maqaa dhahuun gahaadha. Hundeeffama agoobara ULFO\THBO keeysatti AIBO\IFLOn barcuma miseensummaa heeraa fi seeraan isaaf kenname qaba. Ammaas taanaan miseensummaa dhaaba ULFO\THBO keessatti qabu dhunfatee qabsoo isaa itti fufa. Haala shoorakaa baraa ilaalchisee AIBO\IFLOn akkuma idil addunyaatti cimsee balaaleyfachuun alatti sababni AIBO\IFLOn jeeqamuuf tokkolleen hin jiraatu.

      Ammaan booda amala diiggaa  kan jijjiirraa maqaa AIBO\IFLO fakkeeysanii dandurree ykn daariqa (Virus) dhaaba keenyaan balleeysan yoomii fi Eeysattille eenyuufuu  hin hayyamnu. Warren haala kanaan dhaaba keenya AIBO\IFLO gara dhabamaatti Oofaa turan ammaas yaalaa jiru. Isaan kun haala kana hatattamaan dhaabanii gara marii walootti akka deeb’an yaamicha jaallummaa  isaaniif dabarsina.

     Marii kana milkeeysuufiis Koree Qindeeysituu Kora Qabsaawota AIBO\IFLO hundeeysinee ciminaan irratti hojjachaa jirra. Barbaachisummaa kora kanaatti kan amantan hundi yaadaas  tahee qeeqa qabdan akka nuuf gumaachitan kajaan isin afeerra. Yeroo fi bakka kora kanaa hubachuu kan barbaaddan toora odeeyfannoo kanaa gadiitiin nu qunnamuu kan dandeeysan tahuu ammumaan isin hubachiifna.

Dhiigni Mujaahidoota nubiraa wareegamanii ykn Murtii guutanii nuduraa haamul’atu, jechuhaaun dhaamsa keenya xumurra.

 

                Iznii Gooytaatiin Oromiyaan Ni Walaboomti. !!!

                Koree Qindeeysituu Kora Qabsaawota AIBO\IFLO.

               14 –Nov-2014

 

Odeeyfannoo dabalataaf

    E-mail:- iflo.aibo@gmail.com

                  gobeelle12@gmail.com

    Facebook: – iflo.aibo@gmail.com

 

 

The post (I.F.L.O) Shoorakeessuuf yeroon isaa dhumee jira. appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
http://www.bilisummaa.com/f-l-o-shoorakeessuuf-yeroon-isaa-dhumee-jira/feed/ 5
The Escalation of war of Ethnic Cleansing on the Oromo People http://www.bilisummaa.com/the-escalation-of-war-of-ethnic-cleansing-on-the-oromo-people/ http://www.bilisummaa.com/the-escalation-of-war-of-ethnic-cleansing-on-the-oromo-people/#comments Sat, 25 May 2013 00:42:33 +0000 http://www.bilisummaa.info/?p=1989 The current ruling party of Ethiopia has intensified yet again its war of ethnic cleaning on the Oromo people. Lately, it has targeted Oromo communities in Eastern Hararge. The communities directly affected in the recent campaign include those who live in the districts of Anniyyaa, Jaarsoo, and Mi’eesoo. This latest incident of ethnic cleansing that …

The post The Escalation of war of Ethnic Cleansing on the Oromo People appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
The current ruling party of Ethiopia has intensified yet again its war of ethnic cleaning on the Oromo people. Lately, it has targeted Oromo communities in Eastern Hararge. The communities directly affected in the recent campaign include those who live in the districts of Anniyyaa, Jaarsoo, and Mi’eesoo.

This latest incident of ethnic cleansing that is being perpetrated against the Oromos in Eastern Hararge zone is a continuation of a grand design of the TPLF-led regime of Ethiopia to undercut the demographic weight of the Oromo and the territorial expanse of Oromiya.  This design, one which its leaders in many occasions in such a blatant bravado have spoken about, is framed to fulfill its long-term political and economic objectives.

The obvious political objective of the TPLF-led regime of Ethiopia is primarily the containment of the Oromo political life. The regime with a minority constituent base is always unnerved of the Oromo population size with its potential political weight. To overcome this fear and sense of insecurity, it has been determined to maintain its political hegemony and keep Oromiya under its occupation by all what it takes.

The impact of such a determination of the TPLF on the Oromo people is enormous.  During the last 22 years, the TPLF has perpetrated what amounts to genocidal wars on the Oromo people. At various times it has targeted various Oromo communities. It has launched hidden wars and inflicted upon them a colossal loss in lives and properties. While most of such wars have directly involved the TPLF army, some have been conducted by its proxies. The proxies that the TPLF has so far involved in the war against the Oromo people are primarily ethnic groups sharing common boundaries with Oromiya and national minorities residing within Oromiya itself.

With the intent of ethnic cleansing, the TPLF has directly launched a silent war on the Oromo people over the years. However, such a war meant to extinct a community of people has often been masked under the heading of “human rights violation”. In effect, what the TPLF has been and is still carrying out on the Oromo nation should be taken as a designed action of ethnic cleansing. Its actions that clearly attest to this fact are many. For instance, the early 1990s Nazi type concentration camps that the TPLF set up in Dhedheessa, Zuwaay, and Hursoo are cases in point that speak volume of its intension. It had thrown tens of thousands of Oromos to these notorious camps. Tortured, starved, and exposed to communicable diseases and malaria, according to many accounts, not very many of them have survived the cold-blooded atrocity of the TPLF led regime. Also, hidden from the outside world, many penitentiaries, prisons, and unknown underground cells, and forced labour camps across the empire are presently filled with Oromo youth whose fate would likely be the same as their encamped kin of the 1990s.

In no less degree, other actions of the TPLF have violated the very existence of Oromo communities during its rule. Man-made famines it help created resulted in starvation that took heavy tolls in life in many parts of Oromiya and most notably in Boran, Hararge, and lush zones of Arsi that the international media once referred to it as ‘green famines’. Its barbaric act of environmental terrorism has equally brought about destruction of ecosystems and exacted an inordinate number of human lives and loss of habitats for rare flora and fauna. Suffice to mention here two notorious cases that illustrate the TPLF’s acts of brutality on the environmental resources of Oromiya: The blazing and decimation of the forests in Bale and most recently in Iluu Abbaa Boora. The immediate impact of this act on the present generation of the affected communities is enormous. Furthermore, looking at this heinous crime of the TPLF from a larger scope, it is conceivable that such a destruction of ecosystems would have far-reaching implications on generations to come. It would undoubtedly check the population growth of the communities, a desired result that the TPLF leaders are hoping to secure.

Adding to the above mix, the eviction of the Oromo people from its ancestral lands had torn apart their social fabric and exposed them to vagaries of environmental stress in which they could not cope to survive. Internal displacement with all its devastating effect aside, the eviction has also led to mass exodus of the Oromo people to unknown foreign lands where the chance of survival for many has proved to be exceedingly limited. Instigating and fueling conflicts, the TPLF has caused enormous devastation on numerous communities. The inter-ethnic conflicts between the Issa and Oromo in Hararge, the Somali and Oromo in Boran, the Gumuz and Oromo in Walagaa, the Burjii and Oromo in Boran and the Afaar and Oromo in Walloo; and the intra-ethnic conflicts between Boran and Gujii and Garrii and Boran were the making of the TPLF. These conflicts which took place at different times had exacted a huge human and property loss from the impacted Oromo communities.

Despite relentlessly working at its silent ethnic cleansing grand plan over the last two decades, the demographic weight of the Oromo people has still remained unnerving for the TPLF led-regime. As a result, it has continued with the campaign of ethnic cleansing against the Oromo with more intensity and coordination. The present war against Anniyya, Jarsoo, and Mi’eesoo in Hararge zone is part and parcel of its escalated ethnic cleansing campaign. For this campaign, it has incited a proxy war: A war that contingents of Somali force from Ogaden have been deployed against the Oromo people. This force which is known asLiyu polis (special police force) has been trained and armed by the regime. The regime has provided the force with logistical support, finance, and military operational advice. It is this force that is presently causing havoc in Eastern Hararge.

This proxy war that has been declared on the Oromo people in Eastern Hararge zone is taking a heavy toll on human life. Since the war began, under the pretext of conflict over land clams between the adjoining Somali and Oromo communities, hundreds of people have been killed, tens of thousands have been evicted and displaced, properties of the communities have been partly confiscated and the rest decimated. The displaced people of Anniyaa who survived the recent mass killing are now in dire need of shelter, food and medicine. Their way of life is completely shattered, and with no one to appeal to the flagrant violation of their human rights and the right to their ancestral land they contemplate nothing but a bleak future. Undoubtedly, the long tem consequences of this Somali led incursion backed by the TPLF on the lives of the affected Oromo communities would be much more calamitous.

Ultimately, the TPLF led regime, as a mastermind of this proxy war, is responsible for the crime against humanity that has been committed on the Oromo people of Anniyaa, Jaarsoo, and Mi’eesoo. We condemn in the strongest possible term the TPLF regime for the heinous crime it has concocted and committed.

For the TPLF regime, pitting one ethnic group against another has served as a political survival means for so long. It would continue using this wild political card for as long as it is in power. Should all ethnic groups who have lived in harmony side by side for millenniums and shared a common political history fail to see its divide and conquer policy and rise up in unison and challenge it, the policy will continue serving its purpose. This would mean all oppressed ethnic groups will remain prey of this parasitic regime.

Therefore, it is worthwhile for all ethnic groups to be vigilant of every sinister move of the TPLF that can incite conflict amongst them. It is also critically important to understand that the beneficiary of such a conflict is only the TPLF. Peaceful co-existence fosters peace, prosperity, and progress in human development for the community of nations in the region. Such a co-existence can be restored and maintained only if all resist the temptation of becoming an accomplice of the TPLF for a short term gain.

With regards to the present encroachment of the Somali force in Eastern Hararge, ULFO is extremely outraged by the callus act of this force that is for all practical purposes a mercenary of the TPLF regime. They do not in any shape or form represent the brotherly people of Ogadenia who share a common history of colonial oppression and a common interest with the people of Oromiya. Sooner or later the people of Oromiya will pay the sacrifice necessary and regain its territorial integrity. Peace will prevail in the region, not if, but when the sun sets on the TPLF and it finds itself in political darkness.

 

The United Liberation of Oromiya (ULFO)

 

 Oromiya shall be free!!!!!

The post The Escalation of war of Ethnic Cleansing on the Oromo People appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
http://www.bilisummaa.com/the-escalation-of-war-of-ethnic-cleansing-on-the-oromo-people/feed/ 1
IBSA DHAABA ULFO/THBO IRRAA KENNEME http://www.bilisummaa.com/ibsa-dhaaba-ulfothbo-irraa-kenneme/ http://www.bilisummaa.com/ibsa-dhaaba-ulfothbo-irraa-kenneme/#respond Tue, 16 Apr 2013 07:20:33 +0000 http://www.bilisummaa.info/?p=1379   TOKKUMMAA HUMNOOTA BILISUMMAA OROMIYAA (THBO) UNITED LIBERATION FORCES OF OROMIA (ULFO) Guyyaa: Caamsa 10/04/2013 BILISUMMAA UMMATAATIIF FI WALAABUMMAA OROMIYAATIIF KAN QABSAAWU HOGGANNI DHAABAA ULFO/THBO HAARAYNI, JIDDUU GALEEYSA HOGGANA QABSOO BIYYA AMBAA HIN GODHATU! Falmaan abbaa biyyummaa Oromiyaa, jiddu galeeysa hoggana qabsoo Awrooppaa ykn Ameerikaa (USA) godhatee qabsoo bilisummaa hin jalqabu. Garuu yeroo as dhihoo …

The post IBSA DHAABA ULFO/THBO IRRAA KENNEME appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>

 

TOKKUMMAA HUMNOOTA BILISUMMAA OROMIYAA (THBO)
UNITED LIBERATION FORCES OF OROMIA (ULFO)
Guyyaa: Caamsa 10/04/2013
BILISUMMAA UMMATAATIIF FI WALAABUMMAA OROMIYAATIIF KAN QABSAAWU HOGGANNI DHAABAA ULFO/THBO HAARAYNI, JIDDUU GALEEYSA HOGGANA QABSOO BIYYA AMBAA HIN GODHATU!
Falmaan abbaa biyyummaa Oromiyaa, jiddu galeeysa hoggana qabsoo Awrooppaa ykn Ameerikaa (USA) godhatee qabsoo bilisummaa hin jalqabu. Garuu yeroo as dhihoo kanatti kan mul\’ataa dhufe faallaa isa kanaati. Qabsoo bilisummaa Oromoo kan lubbuu gootoota meeqaatiin bosona Oromiyaa keeysatti biqilte biyya ambaatti galchanii Saarukha intarneetaa game (tapha) joollee fakkeeysuun hin danda\’amu. Ummatni Oromiyaatiis qabsoo akkasii hin barbaadu. Wal hubachiisuuf, yeroon ammaa yeroo ajandaan dhooysaa kan Qabsoo Bilisummaa Oromoo (QBO) keeysatti dhokattee qabsoo qancarsaa ture ifa if baasee saaxilamaa jiruu. Kanaaf, yeroon tun yeroo biyya ambaa keeysaa waan qaamni tokko hojjate himachaa cubbuu xibaaranii hawaasa dogoggorsiisanii miti. Yeroo roga hundaan gara biyyaatti fuulleffannee diinarratti qabsooynu. Ijoon dubbii ibsa kanaa eenyummaa hoggana dhaaba ULFO Oromiyaa keeysaa qabsoo hidhannoo finiinsaa jiru hawaasa Oromoo hubachiisuu irratti fulleffata. ULFOn Uumama isa irraa kaasee hanga ammaatti bu\’aa bahii gara garaa keeysa qaxxaamuruun sadarkaa sadaffaa irra jira. Isaaniis:
1, ULFO bara 2000 keeysa labsame: Kun kan dhaabbiilee Siyaasaa Oromoo ilaalcha gara garaa qaban walitti fiduun bifa Agoobaraatiin magaalaa Asmaraatti ijaarame. Yeroo sanitti ummanni Oromoo hedduu gammaduus turtii ji\’a afuriitiin booda hawwiin ummataa abjuu tahee hafe. Kanaaf, sababa kan tahan kanneen sharriifi iftuultummaan isaan keeysatti maryreen (margeen) sakaalamee labsamuu fi diigamuun wal faana tahee ture.
2, ULFO bara 2010 ti jaaramees, namoota harcaatuu dhaaba tokko yookiin lama irra walitti dhufanii nuti ULFO ifiin jechaa turani. Baay\’inni namoota kanaa lakkoofsaan kudhan(10) kan hin geenye. Namoonni kun yeroo takkaafillee bifa qabsoo kamiinuu if dura sossoosanii hin beekan. Dhaaba itti dabalamanii yeroo gabaabaaf waliin turan keeysattiis taanaan irratti hojjatanii dhaaba san guddisuu irra diiganii hiddaan buqqisuun, dhaabaas dhabamsiisanii ifiifiis harca\’anii dirretti hafuun isaanii eenyuufille ifaadha. Namoonni kun yeroo ammaa biyya Ameerikaa (USA) keeysaa nuutu ULFO dha, jechaa jiran kun “harka hanna bare dooluutu sossooha ykn Afaan dubbii bare mooqaa alanfata” Akkuma ja\’amu san tahee hawaasa Oromoo biyya ambaa keeysa jiraatu dogoggorsuuf yoo tahe malee, wanti isaan hoggonaa jiran tokkolleenuu hin jiru.
3, Dhaaba ULFO/THBO kan bara 2012 irratti heeraa fi seera guutuun labsame: Dhaabni kun, yeroo Qabsoon Bilisummaa Oromoo haalaan laaffattee, gara diigamutti deemuun haalli tokko tokko mul\’ataa dhufetti hundeeyfamuun waan dhaaba kana kanneen duraarraa adda taasisu. Kuniis, qabsoo lubbuu fi qabeenyi ummata Oromiyaa hedduun itti bade kana dhabama irraa hanbisuuf itti yaadamee kan bifa haarayaan hundeeyfame. Dhimma kana irratti marii yeroo dheeraa godhameen booda Aangafaticha qabsoo bilisummaa Oromoo kan tahe Sooreeysa Janaraal Jaarraa Abbaa Gadaa waliin tahuudhaan U.L.F.On haarayatti dhaaba Siyaasaa guutuu tahee akka qabsaawu guyyaa 20/02/2012tti labsamee.
Aangaftichi QBO Sooreeysi Janaraal Jaarraa Abbaa Gadaa akuma dargaggummaa umrii isaaniitti QBO biqilchanii turan, du\’a isaaniitiin durattiis moggaasa maqaa ULFO/THBO kan harcaatuu murna shiraatiinillee qaadhimamuu jalqabe gara Dhaaba guutuutti jijjiiranii turan. Akkuma dhaaba kana hundeeysaniin eeybisanii dhaloota haarayaaf dabrsuudhaan boqonnaa QBO haaraya bananii wareegaman. Dhaabni kun hujii bara tokkoo keeysatti human waraanaa bifa, tooftaa fi tarsimoo haarayaan kutaalee Oromiyaa hedduu keeysatti ijaaruudhaan diina (Nyaapha) Oromiyaa haleeluu itti fufee jira.
Hogganni dhaaba kanaatiis gooticha humna waraana ULFO wajjiin lafa Oromiyaa keeysa warraaqaa jira. Biyya ambaa keeysatti kan maadheyfatuuf sababni tokkolleen hin jiru. Namoonni Ameerika (USA) keeysa taa\’anii nuutu ULFO dha, jechaa jiran kun hoggana dhaaba ULFO haaraya kana waliin hariiroo tokkollee kan hin qabne tahuu isaanii lammiilee keenya kan bilisummaafii walaabummaa biyya Oromiyaatiif quuqaman hundaaf dabarsina. Nu duukaa buutanii sochii keenya hordofuuf kan barbaaddaniif gara bakka bu\’oota koonyaalee dhaaba ULFO/THBO kan naannoo keeysanitti argamurraan nu hordofuu kan dandeeysan tahuu kabajaan isin hubachiifna.
Tokkummaan Human!!
Oromiyaan Ni Bilisoomti!!
KHR ULFO/THBO
Odeeffannoo dabalataa: E-mail: ulfo2012@yahoo.ca or Info.ulfo2012@gmail.com

The post IBSA DHAABA ULFO/THBO IRRAA KENNEME appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
http://www.bilisummaa.com/ibsa-dhaaba-ulfothbo-irraa-kenneme/feed/ 0