Teknooloojii – Welcome to bilisummaa http://www.bilisummaa.com Oromia shall be free Sun, 06 Jan 2019 15:20:41 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.1 Jechoota Koompitaraa Afaan Oromootti kan hiikame.. http://www.bilisummaa.com/jechoota-koompitaraa-afaan-oromootti-kan-hiikame/ http://www.bilisummaa.com/jechoota-koompitaraa-afaan-oromootti-kan-hiikame/#respond Sun, 06 Jan 2019 15:20:41 +0000 http://www.bilisummaa.com/?p=14738 Abduljabbaar MohammedFölj 11 november 2017 Jechoota Koompitaraa Afaan Oromootti kan hiikame– warrii koompitar qabdan ykn bitachuuf qophooftan hiikkaaansaa baayyee isin fayyadaa share godhaa namoonni baayyeen irraa haa fayyadaman ~~~~~~~~~~~~~~~~~~  access……………gahiinsa ~accessories…….iddaannoo ~account…………eenyummeessaa ~accuracy………sirrina ~across………….gamaa-gamana ~action………….gocha ~activite………..kakaasi ~Active…………ka’aa ~window……….fooddaa ~add…………….ida’i ~address……….teessoo ~advanced………Olaanaa ~button……….qabduu ~cell……………maadhee ~database…….kuusdeetaa ~document…..galmee ~display………agarsiiftuu ~file…………….faayila ~object……….wanna/wanta ~setup………..qindaa’ina  ~advanced…… Olaanaa ~options……….. filmaata …

The post Jechoota Koompitaraa Afaan Oromootti kan hiikame.. appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
Abduljabbaar MohammedFölj

Jechoota Koompitaraa Afaan Oromootti kan hiikame– warrii koompitar qabdan ykn bitachuuf qophooftan hiikkaaansaa baayyee isin fayyadaa share godhaa namoonni baayyeen irraa haa fayyadaman
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 access……………gahiinsa
~accessories…….iddaannoo
~account…………eenyummeessaa
~accuracy………sirrina
~across………….gamaa-gamana
~action………….gocha
~activite………..kakaasi
~Active…………ka’aa
~window……….fooddaa
~add…………….ida’i
~address……….teessoo
~advanced………Olaanaa
~button……….qabduu
~cell……………maadhee
~database…….kuusdeetaa
~document…..galmee
~display………agarsiiftuu
~file…………….faayila
~object……….wanna/wanta
~setup………..qindaa’ina
 ~advanced…… Olaanaa
~options……….. filmaata
~server………… Kaadimtuu
~Affect…………. dhibeessuu
~agent………… iddoomaa
~all caps………qubguddeessa
~all……………… mara/hunda
~append………. miiltessi
~applications… fayyadama
~array…………. waraantoo
~ascending……….olee
~backslash……… # haxarroo
~banner………….faajjii
~block………….. # saamsi
Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo– Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo– Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
~border……….handaara
~break…………qurxi
~browse………sakatta’i
~browser……..iyyafataa
~hijacker………butaa
~browsing…..iyyaafata
~build………..ijaari
# busy………..jaatanaawaa
# button……. qabduu
 busy……………. jaatanaawaa
button ………….qabduu
bar……………… kabala
icon……………. saajoo
image…………. calaqqee
default…………duraantoo
modified……….fooyya’aa
status…………..haalojii
cache………….. kuftalee
calculator………herregduu
calendar…………dhaha
call………………bilbila/bilbili
call waiting……eeggatuu bilbilaa
call back……….deebwaamicha
copy…………….jalteenya
cancel…………..dhiisi
message……….dhaamsa
caption………….goodayya
menu……………baafata
catalog………….galaalee
CD………………baxxee hurmaayaa/BH
CD-R…………….baxxee altokkee
cell………………..man’ee/mandhee
reference………..irkoo
center……………wirteessi
set………………..gurmuu
# chat…………….haasaa
check……………fili/mirkanessi
check in…………bakkatti deebisi.
Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo– Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo– Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
 choose……….fili
text…………..barruu
class………….ramaddii
clear………….haqi
click………….cuqaasi
type…………..barreessi
client………….maamila
mouse………..hantuuttee
clip……………muraa
close…………cufi
set……………gurmuu
collapse……..qoncoorsi
colon…………tuqlamee
color………….halluuu
column………tarjaa
value…………gatii
window………fooddaa
# comment…….yaada
company……..dhaabbata
compatible…..walta’oo
compile…….rogeessa
computer….koompitara
confirm……dhugoomsi
 • install……………..ijaari…
• deinstall/uninstall……diigi
• current………… ammee
• currency………sharafa
• cryptography…icciiteenya
• encrption………icciitessa
• crop……………..soofuu
• cursor…….. …..qaree/agarsiiftuu
• cut……………….muri/kuti
• delete…………haqi
• paste………… maxxansi
• cut -paste…… kutii maxxansi
• data……………deetaa
• entry…………galiinsa
• file…………..faayila
• form…………unka
• label………..moggaasa
Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo– Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo– Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
• point………..tuqaa
• source………madda
• stripping…….tamsaasa
• series………….walfaannee
• range…………hammanga
• validation…….mirkaneessa
 account–Eenummeessaa
 accuracy–sirrina
 action—gocha
 activate–kakaasi
 across– gamaa-gamana
 alias—maqbiroo
 agent–iddoomaa
 allignment–hiriira
 allow—hayyami
 reject–didi/hon hayyamin
 alter—jijjiiri
 always on top–yoomirroo
 allocate—ramadi
 argument–qajeelfama
 arround—maddii
 remote–fageenya
 reject—didi
 confirm–mirkaneessi
 smart phone—qafoo ammayyaawaa
 site–iddoola
 skip–utaali
 slash–haxarroo
 single click–cuqaasa altokkee
 single-sided disk–baxxee gartokkee
 shortcut–qaxxaamura
 menu–baafata
 image–calaqqee
 side bar– kabala moggaa
 share–yagutoomsi/hiri//raabsi
 setting–qindaa’ina
 setup–qindeessi
 shade–gaaddiseessi
 pack–qarqaba
Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo– Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo– Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
 session–tursa
 set–qindeessi
 series–walfaannee
 separator–foo’aa
 optional–dirqalee
 option–dirqala
 original–xabboo
 overlap–walirra
 setting… Qindaa’ina
 gallery……….suuralee
 folder……….qabee
 database………Kuusaa deetaa
 # setting ———-qindaa’ina
 desktop——- minjaala’aa
 game…………tapha
 gap…………..adda fageenya
 gateway…….karra
 general…….waliigala
 ghost………dimimmisa
 global………hundaataa
 go………….deemi
 go back……deebi’i
 return……..deebi’i
 go to…………gara __ deemi
 grammer…..caasluga
 filter……….gingilchaa
Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo– Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo– Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
 greeting……nagaa
 group………gurmuu
 team………..garee
 grouping….gurmeessuu
 guidelines…..qajeelcha
 icon———–sajoo
 # design ——-saxaxa
 cut……………….muri/kuti
 delete…………haqi
 paste………… maxxansi
 cut -paste…… kutii maxxansi
 database………Kuusaa deetaa
 connection……waliindhaa
 active………….ka’aa
 deactive………….kaka’umsala
 debug…………… yaalii
#setting———-qindaa’ina
 view————-muldhannoo
 DEL key———furtuu HAQXUU
 delay————turiinsa
 delegate——–iddomsa
 # delete———haqi
Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo– Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo– Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
 page————-fuula
 items———–wantoota
 demo———-daadessa
#design——-saxaxa
 description—ibsa
 select———-fili
 deselect——-dhiisi
 descending—-irraa gadi
 # desktop——- minjaala’aa
 destination—–gahumsa
 # developer——dagaagsaa
 device————-mi’a
 diagonal———shaffaaxa
 horizontal——-dalgee
 vertical———-gadee
 # dial ————bilbili
 dijit————-lakqurxa
 networking—cimdaa’ina
 dijital———–lakqurxaawaa
 dim————-gogola
 dimension—–gara
 direction——-qixa
 direction key—-furtuu qixaa
Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo– Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo– Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
 directory———galeeloo?
 # disable ———-dhaamsi
 disk————–baxxee
 discard———gati
 disconnect—–adda kuti
 disk drive——–ooftuu baxxee
 icon———–sajoo
 dismiss——-diddaa
 display——-agarsiisi/sa
 display as icon—akka sajootti agarsiisi
 distribute———tamsaasi
 divide————-qoodi
 dock————–hidhi
 document——galmee
 image———–calaqqee
 domain———qayee
 DOS prompt—-Saagii DOS
 double-click—–lama cuqaasi
 # download——naqadhu/gadibuusi
 down arrow—–xiyya gadee
 # draft————-wixina
 drag—————harkisi
 drop————-kaayi
Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo– Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo– Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
 drag-drop——-harkisii kaayi
 dump————-gati
 duplex printing—maxxansa garlamee
 duplicate———-baay’isi/hedduumessi
 duration———-turmaata
 Screen…. argii
 Insert…….. saagii
 Install…….. ijaari
 Web………… saaphaphuu
 Keyboard…… gabatee cunqoo
 Keypad…….. gabatee lakkoofsaa
 Virus……….. qinqaanii
 Cut………….. muri
 Paste………… maxxansi
 Network……… cimdaa
 Storage……….kuusaa
 Link………….. geessii
 Browser……..iyya’aa
 Kill/stop…….. Dhaabi
 Key…………….furtuu

 image……..calaqqee
 import……alaaguu
 inactive…..hadoodaa
 infield…….dirkee
 incoming message….ergaa dhufu
Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo– Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo– Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
 incomputible……waldhabiinsa
 inbox……simergaa
 index…..kasaa
 inline…..sarkee
 insert……saagi
 input……..naqa
 install……ijaari
 instance….miseensa
 instruction…..ajaja
 integrity….amanama
 interface….walqunnama
 interrupt….guufii
 internet…interneetii
 intranet……interneeta qe’ee
 validate……mirkanessi
 invalid……fashala
 italic…….mirgada
 item……malima/qabiyyee
 iteration….deddeebi’iinsa
 job….. hojii
 join…walqaba
 jump….utaali
 justify…..qixxeessi
Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo– Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo– Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
 keep….ka’i
 key…..furtuu
 keyboard…..gabatee cuqoo
 keypad….. cuqoo lakkoofsaa
 keyword…..jefura
 kill……..dhaabi
 label…..asxaa
 LAN….cimdaa baldhina qe’ee
 laptop…..koyaa
 launch…jalqabi
 layer…..baqqaana
 layout…..teessuma
 legacy…..kennata
 level…..sadarkaa
 line……sarara
 link…..hidhaa/geessituu
 list…..tarree
 load….fe’i
 locate….gitoo biyyee
 lock….cufi
 log…..dilba
Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo– Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo– Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
 logoff…ba’i
 login…..seeni
 login security…ittiga seensaa
 logo……asxaa
 loop…..marsaa
 lower case…qubee xiqqaa
 maginfier…guddeessaa
 mail……..ergannoo
 package….qarqaba/galaa
 mail server….gargaartuu dhaamsaa/
ergannoo
 mail box……saanduqa ergannoo
 manage……taliiguu/too’achuu
 manager…..taliiga/too’ataa
 manual….hujeeka
 marquee…. barruu deemtuu
 mark…..mallattoo
 match…..firoomsi
 members….miseensa
 memo…..yaadannoo
 memory…..koofannoo
 menu….baafata
 menu bar….kabala baafataa
 menu button….qabduu baafataa
Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo– Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo– Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
 menu item…qabiyyee baafataa
 merge/mix ….. maki
 message….dhaamsa
 installation…. ijaarsa
 istall… ijaari
 mode….haalata
 more…dabalata
 modify…fooyyessi
 update….haaromsi
 monitor….torgii
 modem…moodemii
 mouse….hantuuttee
 move….hiiksi/siksi.
 click….cuqaasi
 move up….ol siksi
 move down…gadi siiksi
 pointer… qarree
 multi….walfaannee
 environment…qeeyyaa


 install……………..ijaari
 deinstall…………diigi
Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo– Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo– Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
 current………… ammee
 currency………sharafa
 cryptography…icciiteenya
 encrption………icciitessa
 crop……………..soofuu
 cursor…….. …..qaree/agarsiiftuu
 cut……………….muri/kuti
 delete…………haqi
 paste………… maxxansi
 cut -paste…… kutii maxxansi
 data……………deetaa
 entry…………galiinsa
 file…………..faayila
 form…………unka
 label………..moggaasa
 point………..tuqaa
 source………madda
 stripping…….tamsaasa
 series………….walfaannee
 range…………hammanga
 validation…….daddafiinsa
Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo– Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo– Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
 echo…………………….. bowwaa
 edge…………………….. qarree
 edit………………………gulaali
 link……………………… hidhaa/geessii
 hyperlink…………….. geessituu
 series…………………. walfaannee
 text…………………….. barruu
 editor………………… gulaalaa
 effect………………….galtee
 e-mail……………….. ergaa
 account…………….. eenyummeessaa
 message……………. dhaamsa
 enable………………. dammaqsi
 disable………………. boqochiisi
 enclose……………… marsi
 encrypt……………… icciitessi
 end……………………xumuri
 end user…………… maamila ykn fayyadamaa
 enter…………………galchi/ce’i
 entry……………….. galfata
 erase………………..haqi
 keyboard………… gabatee furtuu
 log…………………..dilba
Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo– Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo– Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
 character……….. gosqubee
 evaluate………….. madaali
 event………………. ta’ii/mudata
 every……………….kamuu
 execute………….. raawwadhu
 exist………………. jira
 exit……………….. bahi
 expand…………… baldhisi
 memory…………. kuufannoo
 explore……………alooli
 export……………alergii
 setup……………qindeessi
 installation…… ijaarsa
 expression…. ..himannoo
 extension………dheertoo
 external…………alaantoo
 extract…………..bittinsuu
 face down……..gombisi
 face up……….. ol garagalchi
 failure……….. kufaatii/dadhabbii
 fall back…….. duubatti hafuu
 fan………….. hafarsaa
 fatal error….. dogoggora cimaa
Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo– Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo– Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
 favorite………. jaalatamaa
 feature…………amala
 fan………………. hafaarsaa
 favorite…………jaalatamaa
 list ………………. tarree
 access……………gahiinsa
 extension………dabalama
 file managment…. too’annoo faayilii
 owner……………… abbeentaa
 bits…………………..laklamee
 filter……………….. gingilchaa
 flow…………………yaa’iinsa
 focus…………….. xiyyeeffadhu
 folder……………qabee
 font……………..bocquu
 font color………. halluu bocquu
 style………………haalata
 footer……………jaaantoo
 header…………..irraantoo
Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo– Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo– Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
 foreground…….fuulduree
 form……………..unkaa
 lock……………..saamsuu
 owner…………abbeentaa
 permission…..hayyama
 system………..sirna
 server…………gargaartuu
 database……kuustuu
 client…………maamila
 frame……….goodayyaa
 frameset…..hirama goodayyaa
 disk…………baxxee
 frequency….ammamtaa
 from………… ..rraa
 display………. agarsiisa
 screen……….. display
 game………… tapha.
 pointer–akeektuu, qaree
 keyboard–gabatee cuqoo
 mouse–hantuttee
 personal comp—koompitara matayyaa
 Desktop computer– koompuutara minjaalawaa
 Laptop computer—koomputara koyaa
 button–qabduu
 press and hold–dhiibii turi
 screen–argii
 hard disk–baxxee jabaa
Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo– Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo– Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
 icon–sajoo
 tools–meeshaalee
 bulk–bal’aa
 inactive–hadoodaa/dunquqqaayaa
 active —kaka’aa
 profile–danaa
 privacy—mateenya
 laptop—koyaa
 palmtop–qubganaa
 model–ilaallata
 mode–haalata
 mix–maki
 modify–fooyyessi
 monitor–torgii
 move–siqsi

 ———–
 account–Eenummeessaa
 accuracy–sirrina
 action—gocha
 activate–kakaasi
 across– gamaa-gamana
 alias—maqbiroo
 agent–iddoomaa
 allignment–hiriira
 allow—hayyami
 reject–didi/hon hayyamin
 alter—jijjiiri
 always on top–yoomirroo
 allocate—ramadi
 argument–qajeelfama
 arround—maddii

 remote–fageenya
 reject—didi
 confirm–mirkaneessi
 smart phone—qafoo ammayyaawaa
 site–iddoola
 skip–utaali
 slash–haxarroo
Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo– Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo– Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
 single click–cuqaasa altokkee
 single-sided disk–baxxee gartokkee
 shortcut–qaxxaamura
 menu–baafata
 image–calaqqee
 side bar– kabala moggaa
 ————
 share–yagutoomsi/hiri//raabsi
 setting–qindaa’ina
 setup–qindeessi
 shade–gaaddiseessi
 pack–qarqaba
 session–tursa
 set–qindeessi
 series–walfaannee
 separator–foo’aa
 optional–dirqalee
 option–dirqala
 original–xabboo
 overlap–walirra
 setting… Qindaa’ina

 public–hundumaaf
 private–dhuunfaa
 only me–ana qofa
 publish–maxxansi
 tag–iyyaatoo
 local–naannoo
 list–tarree
 dictionary–Jechiikaa
 custom–maamiloo
 install–ijaari
 customize–maamileessi
 cut and paste–murii maxxansi
 disable–dhaamsi
 sort–foo’iinsa
 directory–galeeloo
 developer–dagaagsaa/ijaaraa
 menu—baafata
 drop-down–gadbuusaa
Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo– Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo– Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
 arrow—–xiyya
 feedback–duubdeebii
 text—barruu
 jump–utaali
 in-line–sarkee
 configure–qindeessuu
 router—duuffisaa
 adapter–amanfataa
 broadband– baandii baldhaa
 connection–waliindha
 manual–hujeeka
 interface–fuula/walsima
 recover–bayyanachiisuu
 download–naqadhu
 install—-ijaari
 freeware–moosajii tolaa
 browse–sakatta’i
 status–haalojii
 preview–durargii
 review–keeddebii
 primary–dursaa
 press–dhiibi
 upload–olfe’i
 album–kuusaa
 tag—iyyaatoo
 editor–gulaalaa
 pause–afuurfannoo
 window–fooddaa
 resume–itti fufi
 notification–yaadachiisa
 maybe—-akka tasaa
 decline—diddaa
 tab—-cancala
 synchronize-walsimsiisi
 synonyms–moggoo
 syntax—caasima
 feature—amala


 undo—gaabbi
Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo– Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo– Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
 default–duraantoon
 style—akkaataa
 recent–amsiiqa
 collapse–qoncoorsi
 next—itti aanee
 web–saphaphuu
 web site–iddoola saphaphuu
 view–muldhannoo
 cookies–kuusyaadannoo
 feed–soorachiisa
 contact–qunnamtii
 flash–balaqqee
 live–sududan
 qoute–caqasa
 platform–hujeffannoo
 domain–qayee
 disable–dhaamsi
 session–tursa
 abdon–gati
 abort–kuti
 action–gocha
 active–ka’aa
 add–ida’i
 setup–qindeessi
 address–teessoo
 advance–olaansi
 affect–dhibeessi
 agent–iddoomaa
 alias–maqbiroo
 nickname–maqmasoo
 arc–golboo
 archive–haddarsa
 arround–maddii
 arrenge–qindeessi
 array–warraantoo
 argument–qajeelfama
 arrow–xiyya
 assign–ramadi
 attach–miiltessi
 asterisk–urjii
Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo– Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo– Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
 device–meeshaa
 audio–dhageettii
 auto–ofnaa
 automate–ofumeessaa

The post Jechoota Koompitaraa Afaan Oromootti kan hiikame.. appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
http://www.bilisummaa.com/jechoota-koompitaraa-afaan-oromootti-kan-hiikame/feed/ 0
Ethiopia must answer in illegal spying case, digital rights group says http://www.bilisummaa.com/ethiopia-must-answer-in-illegal-spying-case-digital-rights-group-says/ http://www.bilisummaa.com/ethiopia-must-answer-in-illegal-spying-case-digital-rights-group-says/#respond Fri, 28 Oct 2016 19:32:35 +0000 http://www.bilisummaa.com/?p=12767 A .US. citizen whose communications were monitored by Ethiopian agents from afar is appealing his case, on the grounds that Ethiopia must be accountable for illegal spying that relied on state-sponsored malware to infect his home computer. The Electric Frontier Foundation (EFF), a nonprofit focused on defending civil liberties and digital rights, has assisted in …

The post Ethiopia must answer in illegal spying case, digital rights group says appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
A .US. citizen whose communications were monitored by Ethiopian agents from afar is appealing his case, on the grounds that Ethiopia must be accountable for illegal spying that relied on state-sponsored malware to infect his home computer.

The Electric Frontier Foundation (EFF), a nonprofit focused on defending civil liberties and digital rights, has assisted in the Kidane v. Ethiopia case since 2014.

This week, the EFF again argued that Ethiopia is not immune from liability in a case that demonstrates how digital surveillance of journalists, dissidents and political opponents extends beyond the borders of nations with poor human rights records like Ethiopia.

Kidane, who uses a pseudonym in order to protect his family and associates from retaliation, moved to the United States two decades ago but remains connected to members of the political opposition in Ethiopia.

In 2012, Ethiopian authorities installed malware on his computer that arrived embedded in a document, the EFF said. Once installed and then activated from a server in Ethiopia, the malware began to monitor Skype calls, emails, web browser search histories and the family’s general computer activity for about five months.

The Ethiopian government, which the EFF says has never denied that it wiretapped Kidane, won dismissal of the initial lawsuit on the grounds that the digital attack originated in Ethiopia and outside of U.S. legal jurisdiction. Yet Kidane’s legal team argues that Ethiopia’s reliance on software rather than a person to launch an illegal wiretap attack against him doesn’t create immunity from their liability.

The EFF has followed other Ethiopian cases, notably that of Eskinder Nega, as the nation’s suppression of human rights has escalated. A 2014 Human Rights Watch report found the Oromo particularly affected by Ethiopia’s use of surveillance technology, which it attempts to justify as a security or anti-violence measure.

Yet in most cases, the HRW report found the Oromo were under surveillance because they were organizing cultural associations or trade unions, were involved in celebrating Oromo art, music and culture, or were involved in registered political parties.

The complete “They Know Everything We Do” report is available at this link.

The post Ethiopia must answer in illegal spying case, digital rights group says appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
http://www.bilisummaa.com/ethiopia-must-answer-in-illegal-spying-case-digital-rights-group-says/feed/ 0
#KEEPITON Internet shutdown could cost Ethiopia’s booming economy millions of dollars http://www.bilisummaa.com/keepiton-internet-shutdown-could-cost-ethiopias-booming-economy-millions-of-dollars/ http://www.bilisummaa.com/keepiton-internet-shutdown-could-cost-ethiopias-booming-economy-millions-of-dollars/#respond Thu, 20 Oct 2016 12:30:11 +0000 http://www.bilisummaa.com/?p=12717 http://qz.com/ The internet shutdown in Ethiopia will drain millions of dollars from the economy, besides undermining citizens’ rights to impart and seek information, observers of the current state of emergency say. Mobile internet remains down across the country since the government announced a six-month, nationwide emergency in early October. The government also this week banned …

The post #KEEPITON Internet shutdown could cost Ethiopia’s booming economy millions of dollars appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
http://qz.com/

The internet shutdown in Ethiopia will drain millions of dollars from the economy, besides undermining citizens’ rights to impart and seek information, observers of the current state of emergency say.

Mobile internet remains down across the country since the government announced a six-month, nationwide emergency in early October. The government also this week banned the use of social media platforms like Facebook and Twitter to communicate or to document the ongoing unrest in the country.

Ethiopia, the second most populous country in sub-Saharan Africa, has one of the lowest rates of internet and mobile phone connectivity in the world. The current protests, which have engulfed the country since Nov. 2015, have only exacerbated that situation. More than 500 people have died in the protests in both the Amhara and Oromia regions according to rights groups, 55 of whom died during a religious festival on Oct. 2.

Authorities shut down access to social media in the Oromia region four times this year, Access Now, an organization that defends the digital rights of users across the world says. With the escalating protests, however, the government has now also cut mobile internet in the capital Addis Ababa, estimating the loss of millions of dollars. In the current crackdown, access to fixed internet lines to business was however reportedly relaxed and up, but mobile internet remained off.

Limited internet access in Ethiopia
Restricted internet access in Ethiopia following the state emergency in early October.(Google Transparency Report)

The thinking behind this blanket shutdown is to curb the spread and flow of information about the unrest, says Endalk Chala, a doctoral candidate in media studies at the University of Oregon, and one of the co-founders of the Zone 9 blog in Ethiopia. (The bloggers, who have gained international recognition, have been arrested and arraigned in court in Ethiopia almost 40 times since April 2014, and some of them have even fled the country to live in exile.)

“This is a typical textbook example of repression. You shut down media, you arrest dissidents and try to use propaganda to co-opt,” Chala told Quartz. The ban on the internet, he said, is similar to the government’s directive in 2005, when it blocked text messaging via mobile phones for two years, after accusing the opposition of using it to organize anti-government protests following the elections.

Chala says the move will be quite unsustainable in the long run. The state-owned Ethio Telecom is the sole provider of internet, and while 3G is widely available in the country, few users can afford the expensive data service. A recent Brookings Institution report showed that a total 30-day disruption of the internet between July 1, 2015, and June 30, 2016, cost Ethiopia’s economy over $8.5 million.

The latest restriction of internet access has drawn concerns from both regional and international bodies. The African Commission on People and Human Rights, which is based in Addis Ababa, said the governmentshould unblock the internet in the country. As a rising economic powerhouse, Ethiopia is facing a critical moment as two of the country’s biggest ethnic communities protest against the government.

“Internet shutdowns do not restore order,” Ephraim Percy Kenyanito, the sub-Saharan Africa policy analyst at Access Now recently wrote. “They hamper journalism, obscure the truth or what is happening on the ground, and stop people from getting the information they need to keep safe.”

To a large extent, the government might be succeeding in muffling both the direct flow or the volume of information coming out of the country, Chala says. “But I am not sure if they will stop the movement [of protest] that is already out of their control,” he said.

The post #KEEPITON Internet shutdown could cost Ethiopia’s booming economy millions of dollars appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
http://www.bilisummaa.com/keepiton-internet-shutdown-could-cost-ethiopias-booming-economy-millions-of-dollars/feed/ 0 Limited internet access in Ethiopia
DABARSAA BILBILAA HARKAA FI MIDHAA INNI QABU http://www.bilisummaa.com/dabarsaa-bilbilaa-harkaa-fi-midhaa-inni-qabu/ http://www.bilisummaa.com/dabarsaa-bilbilaa-harkaa-fi-midhaa-inni-qabu/#respond Fri, 22 Jul 2016 09:43:24 +0000 http://www.bilisummaa.com/?p=11808 Bilbilli harkaa(mobile) jireenya keenya guyyaa guyyaa kessatti heddu barbachisaa ta’uurra kan ka’e yeroo amma kana daqiiqaa tokkoof of bira dhabuun namoota hedduuf ulfaataa akka ta’e hundi keenyaa beekna. Kanaaf ka Mata duree barreeffama kana ilaalee qofa namni natti dheekkamu hin dhabamu; maali bilbilli harkaa(mobile) immoo rakkoo maal qaba jechuudhaan. Marree dhugaan isinitti himuuf ka’e kana; …

The post DABARSAA BILBILAA HARKAA FI MIDHAA INNI QABU appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
Bilbilli harkaa(mobile) jireenya keenya guyyaa guyyaa kessatti heddu barbachisaa ta’uurra kan ka’e yeroo amma kana daqiiqaa tokkoof of bira dhabuun namoota hedduuf ulfaataa akka ta’e hundi keenyaa beekna. Kanaaf ka Mata duree barreeffama kana ilaalee qofa namni natti dheekkamu hin dhabamu; maali bilbilli harkaa(mobile) immoo rakkoo maal qaba jechuudhaan. Marree dhugaan isinitti himuuf ka’e kana; kaampaaniwwan(warshaawwan) moobayila oomishan akka dhageessan hin barbaadan. Kaayyoon barreeffama kana hojii teknoolojii busheesuuf ykn ammoo isin sadaachisuuf miti.

Galatni teeknoolojii hin badin anuu barrefama tana isiin biraan gahuuf moobayiliin fayyadame; isinis hedduun keessan moobayiliidhaan barreffama kana dubbisaa jirtutti. Marree faayidaan moobayilii ifatti akka mul’atu kana miidhaan isaa waan hin mul’aneef ;isinis moobayiliin miidhaa maal qaba jettanii mormuuf yoo katan isinitti hin murteesu. Ergaan barreeffama kana moobayilii gonkumaa hin fayyadaminaa jechuuf osoo hin taane rakkoowwan itti fayyadama moobayiliitin wal-qabatan isiin beeksisuu fi of-eeggannoo godhamuu qaban isinitti himuufi. Itti fayyadama moobayiliitiin wal-qabatee rakkoon fayyaa fi du’an nama gahu jira. Akka ragaan qorannoo mul’isutti moobayiliin suuta(osoo nuti hin beekiin) karaa baay’eedhan du’a akka nutti fiduudha. karaalee kanneen keessaa muraasni kanneen armaan gadiiti:

1.Dhukkubbii mormaa fi dugdaa:
-saaynsiin akka jedhutti namni gadi jedhee moobayillii fayyadamu(wa dubbisuuf ykn barreessuuf) nama morma isa irratti meeshaa 12kg ulfaaltuu rarrafate/batuun wal-qixa. kun ammoo suuta suutan maashaa mormaa fi dugda osoo nutti hin beekkamne akka citan taasisa. Haala kanaan yeroo dheera booda dhukkubbi mormaa fi dugdaaf nu saaxila. Namoonni baay’een yeroo amma dhukkubbii dugdaan rakkachuurrati argamu. Kanaaf jechas yaalii hin barbaachisneef(operation) godhu.Dhukkubbii dugdaaf sababoonni baay’een jiraatanis kunis sababa akka ta’uu danda’u haa beeknu.
2.Jarmii dhukkuba fidaniif madda ta’uu danda’a
-Haala nama aja’ibuun qorannoon akka mul’isuutti moobayiliin namoota hedduu qulqullumaadha harka 18tiin mana fincaaniiti gadi. sababni isaas namni harka isaa yoo dhiqatuu, moobayilii dhiquu garuu hin danda’amu. Sila kana ta’eef yeroo garagaraati harka xuraawaan moobayilii tuttuquun keenya hin oolu.kun ammoo jarmiiwwan(baakteriyaan) deebisani dhukkuba nutti fidan akka irratti wal horan taasiisa.
Harkuma bilbila keenya tuttuqneen osoo hin dhiqatin nyaata sooranna.
3.Carraa kaansariin qabamuu keenya dabala
-Qorannoo godhameen guutumatti adda baasuun dadhabamus yeroo heddu moobayillii fayyadamuun kaansariiwwan sammuu,ijaa,dhiigaa,cidhaanii fi kaansarii xannacha hanchuufatiif akka nama saxilu qoratootni ni dubbatu.
4.Balaa Tiraafiikaa
-Kun wanta akka laayyootti ilaallamuu miti. Balaa tiraafiikaa qaqqabu 4 keessaa 1 konkolaachisaan yoguu bilbila tuttuqu/haasa’u akka ta’eedha ragaan kan mul’isu. Hanga har’aatti lubbuun meeqa sababa kanaan darbe laata?
5.Tamsaasni “WI-FI” sanyii dhiiraa midhuu danda’ – barreeffamni” journal fertility & sterility” jedhuun maxxanfame akka mul’isitti WI-FI yoguu fayyadamnu “electromagnetic radiation” kan jedhamuu tamsaasa kun ammoo sanyii dhiiraa lakkoofsan hir’isuun hanga carra dhala nama dhabsiisuu (maseenumma,infertility) geesisuu danda’a.

***Dabalataanis
>Dandeetii xiyyeeffannaa keenya ni hir’ata
>Hirriba dhabuuf sababa ta’a:-hirriba duraa yoo xiqaate sa’aatii lamaaf ilalaa yoo ture ta’e hirribni nu qabuu baachuu danda’a kun ammo sababa ifitti bilbilaa sammuu keenyarrati qabuun dhufa.
>Dhageettii gurraa hir’isa:-sagalee ol qabnee ‘head phone’ ykn ‘ear phone’ niidhan muuziqaa ni dhageeffana yoo ta’e.
>Ija midhuu (fuuldurati nu jaamsuu) danda’a:- yeroo dheeraadhaaf osoo adda hin kutin bilbila ilaaluun.
>Jireenya hawaasumaa midhuu:- nama waliin hariiroo hawaasumma akka hin qabanne nu taasisa.
>Araada nuti ta’uu
>Dhukkubbi harka :- yeroo baay’ee wa barressuu fi ‘scroll’gochurra kan ka’e.
MAAl WAYYAREE?
*Hanga danda’ameen yeroo bilila keenyarrati dabarsinu ya hir’isnu. Kana jechuunis dhimma barbadnu itti fayyadamnee lafa ka’uu fakkeenyaaf ‘facebook’ yoo fayyadamnu erga qabnu dabarsine; odeeffannoo barbaadnu ilaalee bahuun ni gaarii ta’a
.Bilbilaan yoo nama dubbisnus hasawa gaggababaa fi ergaa barbaachisu dabarsuurrati haa xiyyeeffannu.
*Bilbilaa yeroo dheeraaf hin ilaaliin:-daqiiqaa 20 yoo ilaaltee sekondii 20 ammoo waan birra fuldura kee jiru ilaali itti deebi’i. Kana yeroo yerootti gochuun gaariidha.
*Nama wajjiin jirta tanaan bilbila akka hiriyaati hin ilaaliin. Hariiroo hawaasummatiif si fayyadaa nama waliin hasa’i. Hiriyaa kee ‘facebook’ irratti itti haasoftu caalaa kan cinaa kee jirutti hasa’uutu bu’a qaba.
Keessatuu haati mana fi abbaan manaa yeroo waliif kennuu qabdu.
*Hirriba dura sa’atii dheeraadhaf(>2) bilbila hin ilaaliin, hirriba sin dhoowuu dandaati.
*Muuziqaa sagalee ol aanaadhan hin dhaggeefatin.
*Bilbila madda ibsa(chaarjii) irra gootanii gonkumaa nama hin dubbisinaa. Akkasuma ‘ear phone ykn headphone’ dhaan waa hin dhaggeeffatinaa. Akkas gochuun balaa hanga du’a namarran gaha. Namooni du’anis jiru.
*Yoo danda’ame bilbila kiisii keessa godhachuurra waan itti qabannu kan akka boorsaa keessa godhachuu osoo baranne.Akkas gochuun raadiyeeshinii bilbila irraa maddee qaama keenya miidhu xiqqeessa.
*Halkan yoo raftan bilbilli eegdan yoo hin qabaanne cufa ka’aa ykn ofirra fageesuun ka’a. Dammaqsituu(alarm) guutanii warri mataa dura ka’atan akkas gochurra of qusadhaa.
*Ijoollee daa’imaati gonkuma bilbila hin kennina. keessatuu umriin isaanii waggaa 3 gadi warra ta’anitti. Yeroon kun yeroo sammuun ijoollee itti guddatu waan ta’eef guddina sammuu isaanii dangessa. kanarra kan ka’e daa’imman rakkoo cimaadhaaf saxila’an ni jiru.
source:foodsandhealthylife.com
Galatooma!!!FAYYA TA’A

Dr.Yona.

The post DABARSAA BILBILAA HARKAA FI MIDHAA INNI QABU appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
http://www.bilisummaa.com/dabarsaa-bilbilaa-harkaa-fi-midhaa-inni-qabu/feed/ 0
How to Unlock Viber and othe Blocked Applications in Any Country http://www.bilisummaa.com/how-to-unlock-viber-and-othe-blocked-applications-in-any-country/ http://www.bilisummaa.com/how-to-unlock-viber-and-othe-blocked-applications-in-any-country/#respond Sun, 17 Jul 2016 16:36:38 +0000 http://www.bilisummaa.com/?p=11783 The post How to Unlock Viber and othe Blocked Applications in Any Country appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>

The post How to Unlock Viber and othe Blocked Applications in Any Country appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
http://www.bilisummaa.com/how-to-unlock-viber-and-othe-blocked-applications-in-any-country/feed/ 0
Karoota sadiin Password Facebook keessanii isin jalaa itti hatamu http://www.bilisummaa.com/karoota-sadiin-password-facebook-keessanii-isin-jalaa-itti-hatamu-see-more-at-httpwww-orolandtechnology-compassword-facebook-keessan-karaa-sadihiin-isin-jalaa-hatamasthash-st1f6rxz-dpuf/ http://www.bilisummaa.com/karoota-sadiin-password-facebook-keessanii-isin-jalaa-itti-hatamu-see-more-at-httpwww-orolandtechnology-compassword-facebook-keessan-karaa-sadihiin-isin-jalaa-hatamasthash-st1f6rxz-dpuf/#respond Mon, 16 May 2016 21:04:41 +0000 http://www.bilisummaa.com/?p=11375 1.Mala Hawaasummaa(Social Engineering) Malli kun salphamatti dadhabinna keessanitti fayyadamuun akkaawuntii Facebook keessan banani seenu jechuudha, innis maloot heddu uf keessaa qaba muraasni isaani -password keessan tilmaamu, kunis lakkoofsa bilbila keessan itti yaalu,lakkoofsa bilbila keessan email facebook sanitti yaalu -Forget password ka jedhuun filannoowwan facebook fiduun isin fakkaatanii odeefannoolle keessan itti guutu,odeefannoolle keessan email Facebook guutuun email banuu …

The post Karoota sadiin Password Facebook keessanii isin jalaa itti hatamu appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
1.Mala Hawaasummaa(Social Engineering)
Malli kun salphamatti dadhabinna keessanitti fayyadamuun akkaawuntii Facebook keessan banani seenu j092313_1434_SocialEngin2echuudha, innis maloot heddu uf keessaa qaba muraasni isaani -password keessan tilmaamu, kunis lakkoofsa bilbila keessan itti yaalu,lakkoofsa bilbila keessan email facebook sanitti yaalu -Forget password ka jedhuun filannoowwan facebook fiduun isin fakkaatanii odeefannoolle keessan itti guutu,odeefannoolle keessan email Facebook guutuun email banuu yaalu.


2. Qurxummeessuu(Physhing)
Akka mala kanaatti dura warri password isin jalaa hatuu barbaade websaayiti Facebook fakkaatu hojjatanii linkii iimages (1)saa isinitti ergu booda yeroo isin linkii san bantan websaayiti fuula Facebook cufame fakkaatutu isinitti dhufa isin ammoo weebsaayiti facebook isinitti fakkaate password fi email itti guuttanii login ka jedhu tuqxu booda eega isin login tuqxan linkichi gara warri linki isinitti erge ajaje isin fida. Password fi email keessan ammoo warroota linki isinitti erge bira dhaqa.


3. Keylogger
Keylogger jechuun akaakuu softweerota password fi email dabalatee wanta isin keyboard keessan fayyadamtanii barreessitan hunda galmeessu jechuudha, Keylogger gosa lamatu jira. Inni tokko waan isin keyboard fayyadamtanii barreesitan hundaa galmeessee kompitera keessatti save godhuudha booda namichi bakka waan beekuf eega isin deemtam faayili san banee laala.
Computer Password SecurityInni lammataa ammoo namichi isin irraa fagoo taa’ee halaalatti vaayirasii Keylogger kompitera yookiin mobila teessan keessa galcha, karaa heddu fayyadamuun mobila/kompitera keessan keessa galcha booda vaayirasiin Keylogger sun waan isin keyboard fayyadamtanii barreesitan hundaa qubee,lakkoofsa fi mallattoo isin tuqxan hundaa namichaaf erga jechuudha.

– See more at: http://www.orolandtechnology.com/password-facebook-keessan-karaa-sadihiin-isin-jalaa-hatama/#sthash.sT1F6Rxz.dpuf

The post Karoota sadiin Password Facebook keessanii isin jalaa itti hatamu appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
http://www.bilisummaa.com/karoota-sadiin-password-facebook-keessanii-isin-jalaa-itti-hatamu-see-more-at-httpwww-orolandtechnology-compassword-facebook-keessan-karaa-sadihiin-isin-jalaa-hatamasthash-st1f6rxz-dpuf/feed/ 0 092313_1434_SocialEngin2 images (1) SEENAA GABAABAA BOSONATTI BAHUU FII QABAMANII AJJEEFAMUU JENERAAL TADDASAA BIRRUU FAA
Ethiopia Ranked the Most Expensive Country for Internet Users http://www.bilisummaa.com/ethiopia-ranked-the-most-expensive-country-for-internet-users/ http://www.bilisummaa.com/ethiopia-ranked-the-most-expensive-country-for-internet-users/#respond Fri, 15 Apr 2016 10:33:52 +0000 http://www.bilisummaa.com/?p=11104 Chart: Internet (10 Mbps, Unlimited Data, Cable/ADSL), Utilities (Monthly) Select Region: Africa America Asia Europe Oceania 1. Ethiopia 182.14 $ 2. Bermuda 134.45 $ 3. Uzbekistan 127.83 $ 4. Myanmar 120.00 $ 5. Tanzania 118.02 $ 6. Zambia 98.87 $ 7. Bolivia 97.85 $ 8. United Arab Emirates 86.00 $ 9. Iran 85.97 $ 10. Maldives 83.67 $ 11. Zimbabwe 75.86 $ 12. Nigeria 75.14 $ 13. …

The post Ethiopia Ranked the Most Expensive Country for Internet Users appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
Chart: Internet (10 Mbps, Unlimited Data, Cable/ADSL), Utilities (Monthly)
1. Ethiopia 182.14 $
2. Bermuda 134.45 $
3. Uzbekistan 127.83 $
4. Myanmar 120.00 $
5. Tanzania 118.02 $
6. Zambia 98.87 $
7. Bolivia 97.85 $
8. United Arab Emirates 86.00 $
9. Iran 85.97 $
10. Maldives 83.67 $
11. Zimbabwe 75.86 $
12. Nigeria 75.14 $
13. Brunei 73.35 $
14. Qatar 71.05 $
15. Cuba 70.00 $
16. Ghana 68.71 $
17. Namibia 64.64 $
18. Mozambique 61.80 $
19. Oman 59.58 $
20. Iceland 59.09 $
21. New Zealand 57.60 $
22. Lebanon 55.27 $
23. Australia 53.81 $
24. Switzerland 53.24 $
25. South Africa 52.86 $
26. Guatemala 52.27 $
27. El Salvador 51.09 $
28. United States 50.48 $
29. Puerto Rico 50.42 $
30. Bangladesh 49.62 $
31. Iraq 49.22 $
32. Egypt 49.12 $
33. Costa Rica 49.09 $
34. Syria 48.20 $
35. Luxembourg 46.89 $
36. Belgium 46.39 $
37. Dominican Republic 46.28 $
38. Philippines 45.64 $
39. Honduras 45.10 $
40. Canada 44.47 $
41. Kenya 44.16 $
42. Ireland 44.07 $
43. Bahamas 43.92 $
44. Bahrain 42.06 $
45. Jordan 41.52 $
46. Peru 41.44 $
47. Malaysia 41.26 $
48. Saudi Arabia 40.81 $
49. Norway 40.59 $
50. Panama 40.33 $
51. Cambodia 39.95 $
52. Kuwait 39.59 $
53. Argentina 39.17 $
54. Ecuador 39.06 $
55. Cyprus 38.87 $
56. Spain 38.31 $
57. Japan 37.89 $
58. Nepal 37.62 $
59. Palestinian Territory 37.33 $
60. Fiji 36.03 $
61. Chile 35.29 $
62. Algeria 34.06 $
63. Singapore 32.22 $
64. France 31.25 $
65. Jamaica 30.57 $
66. Italy 30.01 $
67. Slovenia 29.89 $
68. Sweden 29.41 $
69. United Kingdom 29.24 $
70. Pakistan 29.22 $
71. Netherlands 28.61 $
72. Denmark 27.94 $
73. Hong Kong 27.61 $
74. Portugal 27.47 $
75. Montenegro 27.02 $
76. Germany 26.91 $
77. Indonesia 26.78 $
78. Malta 26.72 $
79. Colombia 25.56 $
80. Uruguay 25.10 $
81. Croatia 24.95 $
82. Austria 23.92 $
83. Libya 23.52 $
84. Taiwan 23.40 $
85. Brazil 23.13 $
86. South Korea 22.87 $
87. Morocco 22.80 $
88. Mexico 22.76 $
89. Greece 22.29 $
90. Finland 21.17 $
91. Israel 21.04 $
92. Venezuela 20.73 $
93. Tunisia 20.61 $
94. Turkey 19.48 $
95. Sri Lanka 19.31 $
96. India 18.73 $
97. Estonia 17.71 $
98. Thailand 17.69 $
99. Albania 17.47 $
100. China 17.21 $
101. Czech Republic 16.11 $
102. Bosnia And Herzegovina 15.42 $
103. Armenia 15.10 $
104. Slovakia 14.67 $
105. Hungary 14.53 $
106. Serbia 14.31 $
107. Azerbaijan 13.81 $
108. Latvia 13.12 $
109. Kazakhstan 12.93 $
110. Poland 12.07 $
111. Georgia 11.70 $
112. Belarus 11.37 $
113. Macedonia 11.22 $
114. Vietnam 10.87 $
115. Lithuania 9.99 $
116. Bulgaria 8.91 $
117. Romania 8.25 $
118. Moldova 7.23 $
119. Russia 5.70 $
120. Ukraine 3.53 $

The post Ethiopia Ranked the Most Expensive Country for Internet Users appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
http://www.bilisummaa.com/ethiopia-ranked-the-most-expensive-country-for-internet-users/feed/ 0
Edward Snowden: ‘Privacy is for the powerless’ http://www.bilisummaa.com/edward-snowden-privacy-is-for-the-powerless/ http://www.bilisummaa.com/edward-snowden-privacy-is-for-the-powerless/#respond Sat, 12 Mar 2016 20:42:08 +0000 http://www.bilisummaa.com/?p=10805 To mark the World Day Against Cyber Censorship, Edward Snowden talks to Amnesty about how governments are watching everything we do online, and why we must bring mass surveillance back under control. Today, the government is granting itself the power to police every citizen’s private life. Every man, woman, child, boy, girl. It doesn’t matter …

The post Edward Snowden: ‘Privacy is for the powerless’ appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
To mark the World Day Against Cyber Censorship, Edward Snowden talks to Amnesty about how governments are watching everything we do online, and why we must bring mass surveillance back under control.

Today, the government is granting itself the power to police every citizen’s private life. Every man, woman, child, boy, girl. It doesn’t matter who you are, how innocent or not innocent you are, they are watching everything you’re doing. They’re intercepting it, analyzing it and storing it for increasing periods of time.

If somebody who is programmed to see patterns of criminality looks at your data, they’re not going to find you – they’re going to find a criminal.
Edward Snowden

The fact that we’ve got agencies like the GCHQ looking through webcams into people’s bedrooms, into the four walls of their homes, is terrifying. The NSA is collecting billions of phone location records a day, so they know where you got on the bus, where you went to work, where you slept and what other cell phones slept with you. We have to ask: “Do we want to live in a society where we live totally naked in front of government, and they are totally opaque to us?”

Some people say: “If you’ve done nothing wrong, you’ve got nothing to hide from government spying”. But it’s not about having nothing to hide, it’s about being you. It’s about being friends with who you want to be friends with, without worrying about what it looks like on paper or inside some private record in some dark government vault. It’s about realizing there’s a reason we close the bathroom door. There’s a reason we don’t want the police to have a video camera so they can watch us sitting in the bubble bath.

You could be the most innocent person in the world, but if somebody who is programmed to see patterns of criminality looks at your data, they’re not going to find you – they’re going to find a criminal. Having been an analyst sitting at the desks and targeting people using surveillance, I know that the information that’s in data banks can lead people very easily to the wrong conclusion – particularly when the people who are looking at this data are looking for terrorists and criminals.

We could have the most responsible government in the world today but tomorrow there could be a change. And in times of conflict, when we face serious foreign adversaries and the threat of terrorism, it’s even more important that we protect our values. Because it is in times of panic that we lose rights. We don’t want our politicians to think: “I’m concerned that people will say I didn’t do enough, so instead I did too much.”

They know where you got on the bus, where you went to work, where you slept and what other cell phones slept with you.
Edward Snowden

Suddenly we have an algorithmic enforcement, investigation and prediction of criminal activity.What we’ll find is that, when we realize that the person to our left or right got arrested for some incredibly minor infraction of law, we are going to rigidly avoid anything that could be considered controversial. There will be no free speech.

Privacy is for the powerless. Transparency is for the powerful. You don’t need to say why you want to be left alone by the state. It is the natural state of being that we are allowed in a free society to be free. If they want to restrict and monitor our activities it really changes the nature of human society.


Amnesty International has joined with AdBlock on the World Day Against Cyber Censorship to raise awareness about the crackdown on free speech across the world. AdBlock is a tool that helps web users to block unwanted ads, and on 12 March 2016 it will replace banner ads with content censors in certain countries wouldn’t want people to see. 

The post Edward Snowden: ‘Privacy is for the powerless’ appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
http://www.bilisummaa.com/edward-snowden-privacy-is-for-the-powerless/feed/ 0
AKKAATAA ITTI FAYYADAMA “TWITTER” !!! http://www.bilisummaa.com/akkaataa-itti-fayyadama-twitter/ http://www.bilisummaa.com/akkaataa-itti-fayyadama-twitter/#respond Sun, 20 Dec 2015 17:40:28 +0000 http://www.bilisummaa.com/?p=9374 Ummu Ammaaraa ================= Tiwiitarii fayyadamuu bardaadduu? Tole yoo kan barbaaddan ta’e barreefama armaan gadii kana sirritti obsaan dubbisaa! (Galata obboleessa keenya AbuDawud Usmaanif) Tiwiitariin social networkii adduyaa irratti fayyadamtoota baay’ee qaban keesaa isa tokko dha. Biyya keenya kessatti illee namoota miliyoona oolitu fayyadama. Yeroo dhihoo kana keessatti biyyattii Keenya keessatti namoonni tiwitarii fayyadaman haalaan dabalaa …

The post AKKAATAA ITTI FAYYADAMA “TWITTER” !!! appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
Ummu Ammaaraa
=================
Tiwiitarii fayyadamuu bardaadduu? Tole yoo kan barbaaddan ta’e barreefama armaan gadii kana sirritti obsaan dubbisaa! (Galata obboleessa keenya AbuDawud Usmaanif)
Tiwiitariin social networkii adduyaa irratti fayyadamtoota baay’ee qaban keesaa isa tokko dha. Biyya keenya kessatti illee namoota miliyoona oolitu fayyadama. Yeroo dhihoo kana keessatti biyyattii Keenya keessatti namoonni tiwitarii fayyadaman haalaan dabalaa dhufaniiru. Nutis tiwiitarii fayyadamuun keenya qabsoon keenya addunyaa irratti dhageettii akka sirritti argatu gochuu fii wantoota hedduu biroo irratti faayidaa baay’ee kan qabu waan ta’eef itti fayyadamni isaa akka armaan gaditti dhiyaatee jira.
================
1. Duraan dursee tiwitarii fayyadamu dhaaf accountii isaa banachuun dirqama. Kana gochuuf immoo Websitii kana “www.twitter.com” banuu qabna. Itti aansuu dhaanis mallattoo sign up jedhu cuqaasuun gabatee nu dhiyaate irratti Maqaa Guutuu, Imeelii, Passwordii fi maqaa addaa itiin fayadamtan guutuu dha. Erga guuttanii fixxanii booda “Agree to the Twitter Terms of Service” kan jedhu cuqaasaa. Dhuma irrattis mallattoo “Sign up for Twitter” Jedhu cuqaasuun haala salphaadhaan accountii tiwiitarii banuun ni danda’ama jechuu dha.
Yeroo tokko tokko nu mirkaneesuuf lakkoofsa bilbilaa akka galchinu nu gaafatuu danda’a. yeroo kana lakkoofsa bilbilaa erga galchinee booda ergaa (message) lakkofsa itti mirkaneesinu bilbila keenya irratti nuuf erge sanduuqa san irratti akka guunnu nu gaafata. yeroo kana ergaa san banuudhaan lakkofsa mirkaneessaa nuuf ergame san sanduuqa qophaa’e san keessa galchuudhaan haala salphaan banuu ni dandeenya jechuu dha.
================
2. Accountiin tiwitarii keenya odeefannoo adda addaa akka nuuf keennu gochuuf maaltu nurraa eegamaa?
Fayyadamtoota tiwitarii kan biroo wajjiin wal qunnamuuf facebookii irratti profilii keenya akkuma guunnu san as irrattis guutnee haala salphaan namoota barbaannu argatuu dandeenya jechaa dha.
===============
3. Namoota biroo, Dhaabattootaa fii miidiyaalee gara garaa karaa salphaan argachuuf maal godhuu qabnaa?
Yeroo accountii twitarii fayyadamuu jalqabnu mallattoo “Suggestions” jedhu cuqaasuun namoota barbaannu “follow” (hordoffii) gochuu ni dandeenya. Namoota barbaannu barbaadnee argachuuf mallattoo “search” jedhu cuqaasuun namoota,dhabbatootaa ykn midiyaalee barbaadnu barreesuudhaan erga argannee booda mallattoo “follow” jedhu cuqaasnee namoota saniif hiriyoomuu ni dandeenya.
================
4. Tiwitarii irratti wantoota barbaanu akkamitti maxxansuu dandeenya?
Tiwitarii irratti kan maxxansuu dandeenyu jechoota 140 qofa dha. Kanaafuu yaada ykn ergaa keenya gabaabsinee sanduuqa fuldura irratti mul’atu keessatti bareesuudhaan mallatoo “Tweet” jedhu cuqaasuudhaan ergaa barbaadne maxansuu dandeenya jechuudha. Facebookii irratti yommuu maxxansinu akkuma namoota irratti tag goonu as irrati immoo mallattoo “@” jedhu kana maqaa namoota tag godhuu barbaanu san fuldurarratti bareessuudhaan namoota san tag gochuu ni dandeenya jechaa dha. Tiwitarii irratti suuraa dalagaman maxxansuu kan dandeenyu yommuu ta’u kana gochuufis sanduuqa qophaa’e jala karaa bitaatiin mallatoo “ADD PHOTO” jedhu cuqaasuudhaan suuraa barbaanne galchinee tag fi barreefama suuraa san wajjiin galchuu yoo barbaanne sanduuqa qophaa’e keessatti barreesinee Mallattoo “TWEET” jedhu cuqaasudhaan maxxansuu dandeenya jechaa dha. Ergaa haala salphaadhaan walitti qabuu yoo barbaanne barreefama barreesinu fulduratti mallattoo hashtag (#) kana galchuudhaan tweet gochuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf ‪#‎OromoProtest‬ .
=================
5. Ibsa (hiikkaa) jechoota tiwitarii irratti argamanii….
“Follow” jechuun akkuma facebook irratti namoota barbaannu “Add friend” goonu sana tiwitarii irratti “follow” goona jechuu dha.
“Following” jechuun immoo namoota nuti follow godhaa jirru san iddoo tokkotti kan itti argannuu dha.
“Followers” jechuun immoo namoota follow nu godhaa jiran kan itti argannuu dha.
“Replies”፡- kuni kan argamu barreefamoota namoonni maxxansan jalatti kan argamu yommuu ta’u mallattoo xiyya gara bitaatti gara galee dha. Fayidaan isaas facebookii irratti komentii kennuu dhaaf akkuma yaada kenninutti tiwitarii irrattis isa cuqaasuun saanduuqa yaadaa dhuunfurratti yaada Keenya kenyuu dandeenya jechaa dha.
“TWEET”፡- kun akkuma gubbaa irratti ibsuuf yaaletti tiwitarii irratti maxxansuuf nu gargaara.
“Retweets”፡- kun ammo facebook irratti akkuma share goonu tiwiitarii irratti share gochuuf nu gargaara mallattoon isaattis xiyya lama gara oliifi gara gadii kan jiranii dha. Isa cuqaasuun share gochuu dandeenya jechuu dha.
“Favorites”፡- kuni ammo facebook irratti like akkuma goonu tiwitarii irratti ammo mallattoo Favorite jedhu cuqaasuun like gochuu dandeenya jechuu dha.
“More”:- kuni ammo filanoo adda addaa kan of keessatti qabatee dha. Fakkeenyaaf barreefamoota maxxanfaman ergaa keessaatiin fi imeeliin waliif erguuf fi namoota hin barbaanne immoo block gochuuf nu gargaara.
“Messages”፡- namoota follow goonee isaan hordofnu wajjiin ergaa keessaa waliif erguuf gargaara.
================
6. Accountii facebookii fi Accountii twitarii akkamiin wal qunamsiisnee fayyadamuu dandeenya?
Kana gochuuf haala salphaadhaan yeroo wantoota facebookii irratti maxxansine tiwiitarii irratti maxxasuuf nu gargaara.
A. waan facebookii irratti maxxansinu tiwitarii irratti akka maxanfamu gochuu. Kana gochuufis karaa kana fayyadamaa:Dura accountii facebookii banna egasii haala kana hordofaa Setting – followers – link my profile to twitter egasii accountii tiwiitarii keenyaa irratti galchinee walqabsiisuu dandeenya jechuu dha. Ibsa wantoota armaan olitti ibsaman argachuuf liinkii kana fayyadamaahttp://www.facebook.com/twitter
B. twitarii irratti waan maxxansinu facebooka irratti akka maxanfamu gochuu. Kana gochuuf accountii twitarii erga bannee booda setting – Apps – Facebook Connect erga sanii accoutii facebooka keenya galchinee wanta tiwitarii irratti waan maxxansinu facebook irratti arganna jechuu dha.Yoo barbachisaa ta’e lachuu wal qunamsiisuun fayyadamu dandeenya jechuu dha. Fayidaan acountii facebookaa tiwitarii waliin qunamsiisun qabu akkuma gubbatti isinitti himetti tiwiitariin jechoota 140 oli maxxansuun waan hin dandeenyeef yommuu wal qunamsiisnee maxxansinu linkii irratti godhuu dhaan wanna maxansine sana akka mul’atu godha.
=================
Wantoonni kanaa olitti barreefaman kunniin jalqabdoota tiwiitariitif beekkumsa kenna jennee abdanna!
Yaadadha barreeffamni xiqqoon nuti Twitter irratti barreessinu miidiyaa addunyaa irratti kan Facebook irratti harka dhibba barreessinu caalaa dhageettii fii dhiibbaa qabdi. Nutis waa’ee qabsoo keenyaa twitter gubbatti barreessuun miidiyaa addunyaa dhageettii akka argatu gochuu dandeenya.
Ibsi gubbatti ibsame kun Duula twitter halkan har’aa sa’aa 1 hanga sa’aa 5 tti gochuuf nu qarqaara. Hashtagiin nuti halkan har’aa fayyadamnu ‪#‎OromoProtests‬kan jedhuu dha. Hin irraanfatinaa, Tokkummaan humna!
=================
Dubbistanii erga geessitanii booda hiriyyoota keessaniif share godhuu hin dagatinaa! Galatoomaa! (Ramu Na)

The post AKKAATAA ITTI FAYYADAMA “TWITTER” !!! appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
http://www.bilisummaa.com/akkaataa-itti-fayyadama-twitter/feed/ 0
Toophiyaa: Basaasni Telecomii Mirga Dhala Namaa Balaa keessa galche http://www.bilisummaa.com/toophiyaa-basaasni-telecomii-mirga-dhala-namaa-balaa-keessa-galche/ http://www.bilisummaa.com/toophiyaa-basaasni-telecomii-mirga-dhala-namaa-balaa-keessa-galche/#respond Mon, 27 Jul 2015 19:03:00 +0000 http://www.bilisummaa.com/?p=8020 Hatattamaan gadhiifamuuf kan qophaawe Itoophiyaa: Basaasni Telecomii Mirga Dhala Namaa Balaa keessa galche Teeknoolojiin biyya ormaa mormitoota biyya keessaa fi alaa basaasuuf oola (Barliin, Bitootessa 25, 2104) – Mootummaan Itoophiyaa meeshaa hammayyaa halagaatti fayyadamuudhaan basaasa telekoomii daangaa hin qabne hojjettoota mormitootaa, akkasumas gaazexessitoota biyya keessaa fialaatti argaman irratti basaasa gaggeessaa jira, Humaan Raayit Watch gabaasa …

The post Toophiyaa: Basaasni Telecomii Mirga Dhala Namaa Balaa keessa galche appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
Hatattamaan gadhiifamuuf kan qophaawe

Itoophiyaa: Basaasni Telecomii Mirga Dhala Namaa Balaa keessa galche
Teeknoolojiin biyya ormaa mormitoota biyya keessaa fi alaa basaasuuf oola
(Barliin, Bitootessa 25, 2104) – Mootummaan Itoophiyaa meeshaa hammayyaa halagaatti fayyadamuudhaan basaasa telekoomii daangaa hin qabne hojjettoota mormitootaa, akkasumas gaazexessitoota biyya keessaa fialaatti argaman irratti basaasa gaggeessaa jira, Humaan Raayit Watch gabaasa har’a gadhiiseen ibse.
Gabaasichi fuula 100 “‘Jarry waan hojjetnu hunda beeku’: Basaasa Telekoomii fi Interneetii Itoophiyaa,” jedhu keessatti akka ibsetti mootummaan itoophiyaa meeshaawwan hammayyaa biyyoota baay’ee irraa argateen hojii basaasaa namoota akka mormitootatti shakkaman irratti aanjeffateen jiraattota biyya keessaa fi baqattoota biyya alaa irratti basaasa gaggeessaa jira. Hojiin basaasaa mootummaa kun mirga dubbachuu fi yaada ofii bilisaan ibsachuu, gurmaayuu, akkasumas mirga odeeffannoo argachuu kan faallessudha. Mootummaan bilbila mobaayilaa hunda fi tajaajila Interneetii karaa mana hojii telekoomiitiin dhunfatee qabatee kan jiru yoo ta’u, Itiyoo-Telekoom kun hojii basaasa kana raawwachuu haala mijeessuu cimsee itti fufee jira.
“Mootummaan Itoophiyaa sirna telekoomii dhuunfatee qabachuu isaa kana sagalee mormitoota ittiin ukkamsuuf akka mala tokkootti itti fayyadama,” jedhe Arvind Ganesan,daarektarri dhimma Huumaan Raayits Wach. “Dhaabbatootni biyya alaa kanneen tajaajila fi meeshaa adda addaa Mootummaa Itoophiyaaf kennan gochaan raawwatan kun sirnichi gama mirga nama ukkamsuutiin gochaa gaggeessu keessatti qooda fudhchuudhaan gochaa yakkaatiin himatamuuf of saaxilanii jiru.”
Gabaasichi miidhamtoota 100 fi angawoota sirna basaasa keessatti hojjetan kan Itooophia fikan biyyoota biroo 10 waliin baatii sadaasaa 2012 fi Amajjii 2014 jidduu tti gaaffii fi deebii taasise irratti kan hundaayudha. Mootummaan guutummaan guutuutti sirna Telekoomii kna towatu waan ta’eef, angawootni basaastuu galmee oduu telefoona irratti dubbatame hunda argachuuf daangaa malee karaan akka banamuufii ta’eera jechuun ni dandayama. Jarri yaroo hunda fi akka salphaatti bilbila telefoonaa deemsa seeraa wayiituu hordofuu otoo isaan hin barbaachisiin waraabuu dandayau.
Dubbiin maatii fi hiriyyootni yommu bilbila irratti dubbatan waraabame – keessattuu lakkoofsa bilbila biyya alaa kan qabu yoo ta’e – yaroo baay’ee akka maleetti namoota qabamanii hidhamaniif gaafatamanitti dhageessifama, sababuma kanaan akka dhaabota ugguraman keessatti miseensa ta’aniitii fudhatamanii ittiin yakkamu. Sararri mobaayilaa yaroo hiriirri nagaa gaggeeffamutti ni cufama, bakkeen hiriirtotni jiranis sanumaan hordofamee bira gayama.
Miseenssi dhaaba siyaasaa duraanii tokko Humaan Raayit Wachitti akka himetti: “Gaaf tokko qabanii na hidhani, waan hundas natti argisiisani.” Bilbila ani bilbile hunda na argisiisan, dubbii ani obboleessa koo waliin dubbadhe tokkos na dhageessisani. Waayee siyaasaa bilbila irratti waan dubbanneef na hidhani. Bilbilli sun bilbila ani jireenya koo keessatti yaroo duraaf qabadhedha, anoo dura waanuman bilisaan ittiin dubbadhu tokko argadhe natti fakaatee ture.”
Mootummaan kun marsaa odeeffanno (website) kanneen oduu bilisa ta’e dabarsan fi xiinxala siyaasaa gaggeessan hunda ukkamsuudhaan mirga namootni odeeffannoo argachuuf qaban dhiphiseera. Biyyoota xiinxaluuf Huuman Raayit Wachi fi Citizen Lab, wiirtuuqorannoo Univarsitii Torontoo kan haala nageenya fi mirga itti-fayyadama Interneetii qoratu qorannaa bara
2013 gaggeesseen Itoophiyaan marsaawwan odeeffannoo, gabatee miidiaa fi bilogaroota garee mormitootaa ukkaamsuu cimsitee akka itti fufte ibsa. Biyya miidiyaan bilisa ta’e akka malee dhiphatee jirutti, odeeffannoo akkanaa argachuun hedduu rakkisaadha.

The post Toophiyaa: Basaasni Telecomii Mirga Dhala Namaa Balaa keessa galche appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
http://www.bilisummaa.com/toophiyaa-basaasni-telecomii-mirga-dhala-namaa-balaa-keessa-galche/feed/ 0