Wajjira Dhimma Dubartootaa fi Daa’imman Godinaa Hararge Baha.

 

 

Karoora Gabaaba Konfaransii  Sosochii Dhabamsiisa

BMG fi MKB Irrtatti qophaa’ee

Camas 2009

Harar

Sensaa

Akka addunyaatti  rakkoowwan dubartoota irra gahaa jiru maqsuuf  waligalteen  mootummoota gamtoomaniin bara 1993tti bahe  akka ibsutti miidhaan dubartootaa irratti dhaqqaban kanneen akka miidhaa qaamaa, miidhaa Xiin sammuu irratti geessisaa kan jiru yoo ta’u, rakkoleen kunniinis kan raawwataman humnaan/dirqamaan biramadummaa  dubartootaa sarbuun  jireenya dhuunfaa fi haawasa keessatti qaban irratti dhiibbaan irraan  gahaa turuu ni ibsa. Biyyi teenyas

Walqixxummaan korniyaa fi mirgi dubartootaa akka kabajamu heera bara 1987 keewwata35 keessatti kan mirkanaa’e yoo ta’u bu’uruma kanaan Seerri Maatii Oromiyaa fi Seerri Yakkaa Foyya’ee bahes miidhaa fi yakkoota dubartootaa fi daa’imman irra gahaa jiran maqsuu keessatti shoora guddaa taphachaas jira. Yaa ta’uutii miidhaan barmaatilees ta’ee koorniyaa bu’uurefate ammas bal’inaan dubartoota irra  gahaa jira

Kanaafuu,koonfiransiin Godiina  irraa hanga gandaa fi gandaa gaditti(RMDD fi Tokk-shaneetti)gaggeeffamu kun miidhaa koorniyaa bu’uureffate fi barmaatilee miidhaa geessisan maqsuu keessatti  jijjiirama amalaa fi hubannoo hawaasa bal’aa keessatti ni fida  amantii jedhuun  barreeffamni kun akka qophaa’u ta’ee jira.

Kaayyoo

  • Midhaa korniyaa Bu’ureefatee fi Barmaatilee miidhaa geessisan(BMG) dubartoota irratti raawwataman akkasumas ilaalchaa fi Gochaan loogii  dubartoota irratti geesiisan  qabsoo qooda fudhattootaa fi hawaasa bal’aatiin  haambiisuudhan hirmannaa fi fayadamuummaa dubartootaa kallattii hundaan akka mirkanaa’uu  kaka’umsaa fi dadammaqina uumuu dha.

Galma

  • Qaama hunda biratti jiijjiiramnii ilaalcha  dhufee dubartootaa fi daa’imman yakkoota BMG’n irraatti raawwatamuraa bilisa ta’anii omishitootaa fi fayyadamtoota  ni ta’u.
  • Sosochii bal’aa taasifamu kan keessatti dhimmi BMG fi miidhaa  koorniya bu’uureeffate dhabamsiisuu Ajandaa RMDD fi raayyaa guddichaa ta’a

Karoora sagantaa konfiransii  FBMG sadarkaa Godinaa ,Aanaa fi hanga 1-5itti gaggeefamu.

Sadarkaa Godinatti

LakkQamaa hirmaatuBaayina Qamaa mari’achisuuGuyyaa mariin itti gaggeefamuIbsa
1Qadii fi Abba Amaanta kirstana        48Itt/Bulchaa

Haqaa

Itt/polissii,DHDD

16/9/2009Galma bulchinsaa.
2Dhimma Islama Aanaa         24
3Korniyaa polisii Aanaa         24
4Korniyaa  seektaroota godina         32
5Itt/gaf.kabinee Godina         62
6Abba seera Aanoota        24
7Abba alangaa        24
8Dhab/ mit/motuumaa Korniyaa irratti hojjatan        15
9Itt/G/Ligii Dubartoota         24
277

 

Sadarkaa Aanaatti

LakkQamaa  Aanaa irratti hirmaatuBaayina Qamaa mari’achisuuGuyyaa mariin itti gaggeefamuIbsa
1Kabiine Aanaa hundaa      1440Bulchaa Aanaa,I/GHaqaa

I/GDHDD

10/9/2009Galma Aanoota
2Dhimma Islama abba amantaa kirstanaa      45
3Korniyaa polisii Aanaa       24
4Korniyaa  seektaroota         768
5Jarmaale dubartoota fi dargagoota       384
6Qindesituu ekistenshini fayyaa        540
7Itt gaf/Gumii shamaranii (Barsiistuu)        200
8Itt/g/buf/fayyaa      186
10Manguddo biya kan dhiraa fi dubartii154
11Dareektara mana barnoota200

 

Sadarkaa Aaradatti koonfiransii gageefamuu.

Lakk Qama hirmaatuBaay’ina hirmaatootaQama mari’achisuuGuyyaa maarii Ibsa
1Kabinee Araddaa      3780 Kabinee Aanaa

Jarmaale Dubartoota Aanaa fi BBH

14Aradoota

2

Jarmaayalee dubartoota aradaa     4320
3Gaggeesitoota 1-5 fi garee     14000
4 Hujaatoo Ekstenshinii fayyaa      540
5Barsistoota      1000
6Ogeesa fayyaa     1000  
7Abba Ammantaa aradda keessa jiru.      1080
8Desistoota Adaa      2700
9Miliishaa  Aradda

 

Sadarkaa Garee misoomati

lakkaQamaa HirmaatuuBayina  hirmaatoota Qamaa Marisiisu Guyya Ibsa
1 Hoggantoota  1-5 hundaHalaa qabatama -Abba Aradda fi kabinee aradda

-Hojatoota motumaa hunda

14
2Abbotii Amaanta ganda keesaa jiran hunda ‘’
3.Namootaa umaata birati fudhatama  qaban ‘’
4Misensaa dhabba hadhoo hundaa ‘’
5.Dubartoota shammarani hin  heeruumin hunda ‘’

 

Haqaa dubartiif irra deebinee haa yanuu‼

About bilisummaa

Yaa rabbii ilmaan Oromoo haqa garsiisi warra haqa isa ka dhabe karaa haqaatii fii gootummaan ifirratti falmatee deeffatu godhi!!Baha, Dhiha, Kaabaa fii kibbatti sagalee keenya tokko nuuf taasisi yaa waaqa!!

Check Also

Ethiopia: Expectation About TPLF Central Committee Meeting

Axum (HAN) November 29th, 2017 – Public Diplomacy and Regional Community Reports. The ruling party of …

Yaada kanaaf deebisaa kenni